Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Warsztat HR-owca: jak budować narzędzia do badania kompetencji

Termin

13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020

Termin

13-15.10.2020

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat, ćwiczenia, mini wykład, dyskusja i analiza studiów przypadku

Liczba uczestników

16

Koszt

1200.00 PLN

Prowadzący

Marianna Król

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za prowadzenie rekrutacji
 • osoby zarządzające zespołami rekrutacyjnymi
 • osoby biorące udział w procesach rekrutacyjnych jako członkowie komisji

Cele

Uczestnicy poznają założenia psychologii personelu, nabędą rzetelną wiedzę na temat naukowych podstaw trafności i rzetelności narzędzi rekrutacji i selekcji oraz w oparciu o naukę przez doświadczenie nabędą umiejętność tworzenia i wykorzystywania sprawdzonych narzędzi wywiadu i testu sytuacyjnego.

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do tworzenia skutecznych narzędzi do badania kompetencji, zgodnej z wynikami badań z zakresu psychologii personelu
 • poznanie kompleksowego procesu analizy stanowiska pracy, definiowania kompetencji, tworzenia pytań do wywiadu ustrukturyzowanego oraz kompetencyjnego testu sytuacyjnego wraz z kluczem odpowiedzi
 • stworzenie przykładowych pytań do wywiadu ustrukturyzowanego oraz pozycji kompetencyjnego testu sytuacyjnego wraz z kluczem odpowiedzi – po szkoleniu wypracowany materiał zostanie udostępniony wszystkim Uczestnikom

Program

 • Wprowadzenie merytoryczne: trafność i rzetelność oraz pozostałe kluczowe pojęcia i założenia psychologii personelu
 • Analiza stanowiska pracy: wyjaśnienie zasad i przeprowadzenie fragmentarycznej analizy (praca Uczestników szkolenia w programie MS Excel)
 • Definiowanie kompetencji miękkich poprzez wskaźniki behawioralne (praca Uczestników szkolenia w programie MS Excel)
 • Wprowadzenie merytoryczne do wywiadów ustrukturyzowanych: założenia, zasady, pożądane efekty
 • Stworzenie przykładowych pytań wywiadu ustrukturyzowanego badających zdefiniowane w dniu pierwszym kompetencje (praca Uczestników szkolenia w programie MS Excel)
 • Weryfikacja stworzonych pytań
 • Wprowadzenie merytoryczne do kompetencyjnych testów sytuacyjnych: założenia, zasady, pożądane efekty
 • Stworzenie przykładowych pozycji kompetencyjnych testów sytuacyjnych badających zdefiniowane w dniu pierwszym kompetencje (praca Uczestników szkolenia w programie MS Excel)
 • Weryfikacja stworzonych pozycji testu

 

Szkolenie, ze względu na swój praktyczny charakter, wymaga wysokiego zaangażowania Uczestników, z uwzględnieniem pracy w programie MS Excel.