Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie programowania 2014-2020

Termin

18-11-2020, 19-11-2020

Termin

18-19.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów ·
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę pomocy publicznej, finanse jednostki, programowanie i planowanie działalności

Cele

Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia zarówno krajowym , jak i unijnymi. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia na wszystkich poziomach potencjalnego występowania pomocy publicznej. Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby pomocy państwa.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie przesłanek w transakcji, w której występuje pomoc publiczna; ·
 • rozumienie zasady udzielania pomocy i wymogów stawianych prawem UE ·
 • poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku

Program

 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną: formy pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady ·
 • Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE: pochodzenie środków, przysporzenie, selektywna korzyść, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel · Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2014-2020 ·
 • Określanie wielkości przedsiębiorcy – omówienie różnych przypadków (w przypadku różnego rodzaju powiązań i partnerstwa miedzy przedsiębiorstwami, wątpliwości co do statusu danego przedsiębiorstwa) ·
 • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej. ·
 • Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe (w tym omówienie tzw. analitycal grids)
 • · Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej · Konsekwencje udzielania pomocy publicznej w cyklu życia projektu (z uwzględnieniem zwrotu pomocy, pomocy nielegalnej, stwierdzenia pomocy w projektach realizowanych z wyłączeniem przepisów o pomocy publicznej) ·
 • Warunki udzielania pomocy de minimis · Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej:Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej (w szczególności efekt zachęty, kwalifikowalność, warunki utrzymania, kontrola i sprawozdawczość). ·
 • Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej. · Szczegółowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej, w tym pomoc inwestycyjna regionalna na podstawie wyłączenia blokowego · Poziomy występowania pomocy publicznej – mechanizmy identyfikacji na poziomach I-III ·
 • Programowanie wsparcia w programach operacyjnych finansowanych ze źródeł UE a kwestie pomocy publicznej · Wsparcie nie będące pomocą: obronność i bezpieczeństwo, tworzenie programów nie będących pomocą na przykładzie programu: Wspieranie przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę (Program 5 mld), test prywatnego inwestora oraz test prywatnego wierzyciela ·
 • Pomoc publiczna w aspekcie danin publicznych · Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym - Altmark ·
 • Pomocy w rolnictwie i rybołówstwie · Pomoc publiczna w poszczególnych sektorach · Pomoc publiczna w Polsce: organy monitorujące, organy udzielające pomocy, SHRIMP – System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy ·
 • Pomoc na ratowanie: procedury wynikające z przepisów prawa polskiego, procedury wynikające z przepisów prawa unijnego, przygotowanie planu, doświadczenia w tworzeniu programu. ·
 • Pomoc na restrukturyzację: procedury, przygotowanie planu – znaczenie środków kompensacyjnych, doświadczenia polskich przedsiębiorców we współpracy z KE, przydatność lobbingu i PR w postępowaniach. ·
 • Zwrot pomocy: procedury (odwołania od decyzji KE), case study Stocznia Gdańska, Huta Buczek (sprawa wygrana przed ETS). ·
 • Obliczanie wysokości pomocy publicznej i sporządzanie zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis dla następujących przypadków: pożyczka (w tym pożyczka z karencją spłaty rat i spłatą z góry odsetek za okres karencji), zwiększenie kwoty pożyczki przed i po podpisaniu umowy, zmniejszenie kwoty pożyczki przed i po podpisaniu umowy, zmiana harmonogramu spłaty rat pożyczki (przesunięcia terminu spłaty, zmiana wysokości rat), dopłata do kredytu oraz częściowa spłata rat kapitału kredytu ·
 • Omówienie i analiza zaleceń/wytycznych/interpretacji jednostek zajmujących się tematyką udzielania pomocy publicznej (np. UOKIK, MRR) ·
 • Studium przypadków - polegające badaniu przykładowych projektów pod kątem występowania pomocy publicznej, przykłady z różnych sektorów. W ramach powyższego uwzględnione będzie odniesienie zarówno do dokumentów krajowych (rozporządzenie MRR/MIR w PO/RPO, interpretacje), jak i wspólnotowych (wytyczne i rozporządzenia, noty oraz stanowiska i decyzje)