Tytuł szkolenia

Polityka rachunkowości środków trwałych 2018 - zasady księgowania środków trwałych i środków trwałych w budowie (inwestycji) w państwowych jednostkach budżetowych

Termin

04-09-2018

Termin

4.09.2018

Czas trwania

godz.10.00-15.30

Forma zajęć

Wykład, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

480.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Ministerstwa, urzędy wojewódzkie, państwowe jednostki budżetowe jako jednostki nadrzędne oraz państwowe jednostki budżetowe i pozabudżetowe jako jednostki podległe i nadzorowane. 

Cele

Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), zasad wyceny księgowej środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), zasad klasyfikowania środków trwałych wg. KŚT 2016, zasad planowania budżetowego oraz finansowania środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie) w roku 2018. 

Efekty szkolenia

Rzetelne (zgodne ze stanem rzeczywistym) ustalenie stanu i wartości środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie) jako składników mienia państwowego.

Program

 • Podstawowe definicje, nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny obowiązujące w roku 2018 – nowe obowiązki jednostek nadrzędnych w zakresie polityki rachunkowości środków trwałych i środków trwałych w budowie (inwestycji).
 • Inwestycje, wydatki bieżące, wydatki majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym a sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2018.
 • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, tzw. KŚT 2016 –charakterystyka najważniejszych zmian zasad klasyfikowania środków trwałych w świetle KŚT 2016 – grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 • Nowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku – treść ekonomiczna kont 011, 013, 014, 015, 016, 017, 080 oraz kont 071, 072, 077.
 • Zwiększenie do 10 tys. złotych limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz typowe błędy w finansowaniu i księgowaniu środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421, 424, 425, 427 i innych paragrafów wydatków bieżących ujmowanych jako wyposażenie i księgowanych w ciężar kosztów materiałów.
 • Klasyfikacja budżetowa, planowanie budżetowe i finansowanie środków trwałych i środków trwałych w budowie (inwestycji) – wydatki a zakupy inwestycyjne oraz praktyczne zastosowanie paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606 , 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2018 w świetle nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów w zakresie paragrafu 606 i art. 7 ustawy o rachunkowości.
 • Cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych w zakresie polityki rachunkowości środków trwałych.
 • Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – zasady ustalanie przez jednostki nadrzędne dolnej granicy wartości środków trwałych i inne możliwe uproszczenia związane z ewidencją środków trwałych w roku 2018.
 • Zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe oraz zasady prowadzenia kart i ksiąg inwentarzowych.
 • Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT oraz nieodpłatne otrzymanie środka trwałego i zastosowanie konta 840.
 • Finansowanie i księgowanie nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego – ulepszenia, ulepszenia obcego środka trwałego, miary wartości użytkowej, konserwacje, remonty, części zamienne.
 • Zasady prawidłowej ewidencji księgowej środków trwałych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji) –  przykłady praktyczne oraz wzory i schematy księgowań,
 • Nowy załącznik nr 12 Informacja dodatkowa a zasady ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury i innych informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.