Zakres szkolenia

HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych. Przepisy, organizacja oraz ewaluacja szkoleń

Termin

27-08-2020

Termin

27.08.2020

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 10.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

15

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

 • Kierownicy i pracownicy komórek odpowiadających za politykę kadrową (w szczególności odpowiadający za szkolenia)
 • Kierownicy komórek organizacyjnych zainteresowani obszarem szkoleniowym

Cele

Celem szkolenia jest kompleksowe usprawnienie procesu podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych. Celem jest również omówienie dobrych praktyk w obszarze szkoleń i rekomendowanych rozwiązań formalnych i organizacyjnych.

Efekty szkolenia

 • Poznanie rozwiązań - umożliwiających zgodne z prawem i efektywne zarządzanie systemem szkoleń.
 • Wprowadzenie dobrych mechanizmów planowania i ewaluacji szkoleń.
 • Poznanie narzędzi/ dokumentów – regulaminów, formularzy, ankiet, raportów - usprawniających proces podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Program

 1. SZKOLENIA JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE
 • System szkoleń – optymalne podejście
 • Właściwe rozumienie pojęcia szkoleń/rozwoju - ważne wytyczne dla pracowników i kadry kierowniczej
 • Zobowiązanie - jako kluczowy element systemu szkoleń
 • Zachowanie potencjału wiedzy i kompetencji w urzędzie/instytucji - powiązanie systemu szkoleń z najważniejszym wyzwaniem polityki personalnej
 • Funkcja wychowawcza systemu szkoleń - rozwiązania i zapisy
 • Przygotowanie systemu szkoleń wewnętrznych/ mentoringu - właściwe rozwiązania
 • Kreowanie postaw jako jeden z elementów strategii szkoleniowej instytucji
 • Struktura zespołu szkoleń w organizacji
 • Przykład optymalnego regulaminu podnoszenia kwalifikacji
 1. IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
 • Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych
 • Metody analizy potrzeb
 • Narzędzia analizy potrzeb -  przykłady kwestionariuszy do analizy potrzeb szkoleniowych
 1. FORMALNO – PRAWNE WYTYCZNE DLA PROCESU SZKOLEŃ
 • Właściwe rozumienie przepisów k.p. i innych przepisów
 • Wzory/ przykłady optymalnych umów pracodawca-pracownik
 • Rodzaje szkoleń w organizacji – przegląd
 • Szkolenia zdalne w systemie – aspekty prawne i organizacyjne
 1. PLANOWANIE SZKOLEŃ
 • Zasady planowania szkoleń - 3 podejścia
 • Opracowanie planu i budżetu szkoleń - przykład dokumentu
 1. DOKUMENTACJA PROCESU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI I OPTYMALNA EWALUACJA SZKOLEŃ
 • Ewaluacja szkoleń jako narzędzie rozwoju kompetencji
 • Ewaluacja szkoleń jako podstawa decyzji kadrowych i organizacyjnych
 • Sformalizowania ocena wiedzy, postaw, umiejętności i ocena efektów szkolenia - dobre praktyki
 • Ankiety, rozmowy, testy i inne narzędzia - przykłady dokumentów do ewaluacji szkoleń
 • Ewaluacja szkoleń w praktyce – rekomendacje dla uczestników
 • Przykład rocznego raportu podsumowującego obszar szkoleń w organizacji