Tytuł szkolenia

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i biała lista VAT w państwowych jednostkach budżetowych

Termin

02-03-2020

Termin

2.03.2020

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 10.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci główni, dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne i inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym ZUS i KRUS.

Cele

Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania od strony podatkowo – budżetowo - księgowej nowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności". 

Efekty szkolenia

Prawidłowe wdrożenie nowych przepisów w zakresie podatku VAT. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań dochodów i wydatków budżetowych w zakresie podatku VAT i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Program

 • „Biała lista” podatników VAT – wyjaśnienie co to jest i kogo obowiązuje
 • Wydatki budżetowe a „biała lista” – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek niezgłoszony do wykazu
 • Nowy split payment  - wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
 • Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania na fakturach VAT
 • Nowe obowiązki w zakresie dokonywania zapłaty na konto VAT – zasady funkcjonowania konta VAT do podzielonej płatności.
 • Nowy Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa
 • Nowy JPK VAT – nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i ewidencje VAT
 • Nowe matryce stawek VAT
 • Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS).
 • Budżet, plan finansowy, księgowość i sprawozdawczość budżetowa oraz zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i mechanizmem podzielonej płatności
 • Modele ewidencyjne i schematy księgowań podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT