Tytuł szkolenia

Nowe zasady księgowania zobowiązań i zaangażowania w państwowych jednostkach budżetowych

Termin

03-09-2018

Termin

3.09.2018

Czas trwania

godz. 10.00-15.30

Forma zajęć

Wykład, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

480.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Ministerstwa, urzędy wojewódzkie, państwowe jednostki budżetowe jako jednostki nadrzędne oraz państwowe jednostki budżetowe i pozabudżetowe jako jednostki podległe i nadzorowane. 

Cele

Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rachunkowości zobowiązań, w tym prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, zobowiązań przyszłych okresów, zobowiązań warunkowych, rezerw, a także zaangażowania budżetu w świetle nowego planu kont na rok 2018 i  zmienionego opisu konta 640 i 998. 

Efekty szkolenia

Rzetelne (zgodne ze stanem rzeczywistym) ustalenie wartości zobowiązań i zaangażowania budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Program

 • Pojęcie i definicja zobowiązania, rodzaje zobowiązań - zobowiązania w kodeksie cywilnym a zobowiązania w ustawie o rachunkowości.
 • Pojęcie i definicja zaangażowania - zaangażowanie a zobowiązanie.
 • Umowy, decyzje i inne postanowienia oraz podatek VAT jako zobowiązanie i jako zaangażowanie - przykłady z praktyki oraz problemy z dyscypliną finansów publicznych.
 • Plan finansowy i jego wykonywanie a zaangażowanie i zobowiązania oraz szczególna rola zapewnienia finansowania w roku 2018.
 • Zasady wyceny zobowiązań i zaangażowania na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy obowiązujące w roku 2018.
 • Miesiąc jako okres sprawozdawczy a problemy związane z zaliczaniem zobowiązań do właściwego okresu na przykładzie uproszczeń w polityce rachunkowości związanych z wpływem faktur do jednostki do 5-7 dnia miesiąca oraz problem dostaw niefakturowanych.
 • Wyjaśnienie zasad ujmowania rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" –  zobowiązania których termin wymagalności lub kwota nie są pewne a konto 840, szacowanie prawdopodobnych zobowiązań związanych ze świadczeniami wykonanymi na rzecz jednostki po zmianie opisu konta 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe i ich przykłady,
 • Ujednolicenie zasad ujmowania zobowiązań przyszłych okresów dotyczących czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej – rozliczanie kosztów w czasie a zobowiązania okresu, decyzje przyznające świadczenia jako czynne RMK na koncie 640 i inne przykłady.
 • Ujednolicenie zasad księgowania zaangażowania – umowy, decyzje i inne postanowienia na koncie 983 i 984 oraz 998 i 999 po zmianach opisów kont obowiązujących w roku 2018 oraz szczególny przypadek dotyczący zaangażowania na koncie 985.
 • Uzgadnianie zobowiązań a zasady prezentacji zobowiązań budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB” w zakresie wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich – odmienność zasad wykazywania zobowiązań budżetowych w sprawozdaniu RB-28, RB-28-PROGRAMY (WPR), RB-28UE (WPR) i w sprawozdaniu RB-Z oraz w sprawozdaniu RB-BZ1 i RB-BZ2 a problem zobowiązań niewykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” lecz wykazywanych w sprawozdawczości finansowej za rok 2018.
 • Uzgadnianie zaangażowania a zasady prezentacji zaangażowania w sprawozdaniach typu „RB” – typowe problemy i nieprawidłowości związane z obrotem strony Ma konta 998 w sprawozdaniach „RB”.
 • Zasady prezentacji zobowiązań budżetowych w sprawczości finansowej za rok 2018 – zobowiązania w bilansie i w nowym załączniku nr 12 Informacja dodatkowa.