Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

Nowe Prawo zamówień publicznych – praktyczne zasady unikania konfliktu interesów i ryzyka korupcji przez pracowników zamawiającego

Termin

21-09-2020

Termin

21.09.2020

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Maciej Wnuk

Adresat

 • kadra kierownicza i pracownicy wykonujący stale lub doraźnie czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • inne osoby mające wpływ na wynik postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • osoby, którym kierownik zamawiającego powierzył czynności w postępowaniu
 • doradcy ds. etyki
 • koordynatorzy systemów antykorupcyjnych
 • audytorzy i kontrolerzy

Cele

Podniesienie praktycznych kompetencji kadry kierowniczej i pracowników zamawiającego w zakresie rozpoznawania i unikania konfliktu interesów, rzetelnego składania oświadczeń o bezstronności, rozpoznawania przejawów korupcji i zmowy przetargowej oraz podejmowania adekwatnych działań, utrzymywania relacji z wykonawcami w sposób, który nie pozwoli uwikłać się w podejrzane relacje – w świetle nowego Prawa zamówień publicznych.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy, na czym polega konflikt interesów w specyfice zamówień publicznych oraz umiejętność zastosowania jej w praktycznych, także nieoczywistych przypadkach
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i doradczych w zakresie rzetelnego składania oświadczenia o bezstronności (art. 56 ust. 1 nowego PZP)
 • umiejętność wykonywania obowiązków służbowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania oraz wykonaniem umowy zamówienia publicznego w sposób, który nie narazi na niesłuszne zarzuty korupcyjne
 • umiejętność rozpoznawania najczęstszych przejawów korupcji i zmowy przetargowej oraz podjęcia adekwatnych działań w takich przypadkach
 • umiejętność prawidłowej komunikacji i relacji z wykonawcami, która nie pozwoli uwikłać się w podejrzane relacje

Program

 • Na czym polega konflikt interesów. Konflikt rzeczywisty, potencjalny i postrzegany. Relacje wywołujące konflikt
 • Definicja konfliktu interesów w dyrektywach unijnych i nowym Pzp
 • Procedury wyłączenia pracownika – jak złożyć rzetelne oświadczenie o bezstronności bez narażania się na odpowiedzialność karną?
 • Wykluczenie wykonawcy ze względu na konflikt interesów
 • Zarządzanie konfliktem interesów przez zamawiającego
 • Gdzie kończy się życzliwość i konflikt interesów, a zaczyna przestępstwo korupcji?
 • Przestępstwa korupcyjne występujące w specyfice zamówień publicznych – o czym należy pamiętać i czego się wystrzegać?
 • Jak reagować na bezpośrednie próby korupcji?
 • Jak nie zachęcać ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji – czyli zasady prawidłowej komunikacji z wykonawcami
 • Symptomy zjawisk korupcyjnych w postępowaniach. Zalecane postępowanie
 • Zmowy przetargowe. Zapobieganie i reakcja
 • Prawne możliwości wykluczenia wykonawcy ze względu na korupcję lub zmowę
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji przez kierownika zamawiającego