Tytuł szkolenia

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej

Termin

09-11-2020, 10-11-2020

Termin

9-10.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

Cele

Przedstawienie metodyki przygotowania budżetu zadaniowego zgodniej z wytycznymi Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów oraz dobrymi praktykami Banku Światowego, jak również doświadczeniami administracji rządowej i JST. 

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie podstaw prawnych budżetowania zadaniowego, jako elementu systemu kontroli zarządczej
 • rozumienie zasady konstruowania budżetu zadaniowego i jego organizowania w systemie kontroli zarządczej w JSFP
 • poznanie metod i technik oceny efektywności i skuteczności działania JSFP na podstawie ich celów i zadań

Program

 • Zasady opracowania i planowania budżetu - Przegląd regulacji prawnych dotyczących budżetu zadaniowego
 • Standard formułowania celów
 • Zasady definiowania mierników
 • Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu zgodnie z art. 175 UFP
 • Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej
 • Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego
 • Środki unijne a budżet zadaniowy
 • Rola Departamentu Ekonomiczno-Finansowego oraz rola departamentów merytorycznych (projektowych) w tworzeniu i monitorowaniu realizacji budżetu zadaniowego (realizacja celów i mierników)
 • Systemy informatyczne a BZ i KZ – aplikacja BUZA
 • Kontrola zarządcza
 • Ćwiczenia i warsztaty z definiowania celów, mierników i zadań, podzadań i działań oraz określaniu ryzyk realizacji celów i zadań/podzadań/działań w budżecie zadaniowym