Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych - konkurs FZP

Niniejszy formularz służy do zgłoszenia przedstawiciela Państwa instytucji do Konkursu Forum Zarządzania Publicznego.

Oświadczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)

1)Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). 2)Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56 (siedziba KSAP) . 3)Celem zbierania danych jest realizacja projektu Forum Zarządzania Publicznego, w tym: a.rejestracja danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, b.dokonanie ewaluacji zgłoszenia przez KSAP oraz Kapitułę Konkursu, c.w przypadku zakwalifikowania jako finalistów konkursu umieszczenia informacji na stronie KSAP, newsletterze oraz stronie projektu Forum Zarządzania Publicznego, stronie KSAP, stronach partnerów projektu, wymienionych w punkcie 5. d.w przypadku zakwalifikowania jako finalistów konkursu - przygotowanie i udostępnienie publiczne publikacji FZP, e.promocja projektu Forum Zarządzania Publicznego, f.bieżący kontakt informacyjny z uczestnikami konferencji i konkursu realizowanego w ramach Forum Zarządzania Publicznego. 4)Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) powierzone dane będą przechowywane przez okres 50 lat od daty realizacji projektu. 5)Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom: a.Zakład Ubezpieczeń Społecznych – partner projektu b.Mazowiecki Urząd Wojewódzki – partner projektu c.Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego – partner projektu d.Partnerowi medialnemu projektu – wydawcy dziennika Rzeczpospolita 6)Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@ksap.gov.pl 7)Przysługuje mi prawo do: a.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, b.wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana.
1)Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). 2)Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56. 3)Celem zbierania danych (adres e-mail) jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP. 4)Powierzone dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. 5)Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w KSAP: iod@ksap.gov.pl 6)Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych podmiotowi administrującemu automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP. 7)Przysługuje mi prawo do: a)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, b)wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiana, c)odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o krótką charakterystykę menedżera i przedstawienie „dobrej praktyki”, tzn. osiągnięcia lub rozwiązania, które zostało wdrożone lub było w innowacyjny sposób zarządzane przez menedżera w Państwa instytucji. Instytucja może przesłać opis tylko jednej „dobrej praktyki”, która będzie podlegała ocenie Kapituły Konkursowej. W celu potwierdzenia złożonych informacji, urząd zobowiązany jest do przesłania w elektronicznej wersji dokumentów poświadczających wdrożenie „dobrej praktyki” (np. filmy, zdjęcia, formularze, wydruki, inne dokumenty).

UWAGA: Formularz należy wypełnić od razu w całości po rozpoczęciu generowania zgłoszenia. Nie ma możliwości zapisywania poszczególnych jego części. Prosimy o przygotowanie odpowiedzi w programie Word i wklejenie ich do formularza. Pomoże Państwu w tym wzór zgłoszenia przygotowany dla Państwa na stronie FZP: www.fzp.ksap.gov.pl.

Osoba wypełniająca ankietę / osoba upoważniona do kontaktu

Opis dobrej praktyki

Maksymalnie 20 wyrazów.
Maksymalnie 500 znaków.
Maksymalnie 500 znaków.
Maksymalnie 200 znaków.
Maksymalnie 200 znaków.

Zespół

Maksymalnie 200 znaków.
Maksymalnie 200 znaków.

Adekwatność

Metod zarządzania przyjętych przez menedżera do uzyskanego efektu (przyjęte metody działania, narzędzia, wykorzystane zasoby w odniesieniu do osiągniętego celu)

Maksymalnie 2000 znaków.
Maksymalnie 2000 znaków.
Maksymalnie 3000 znaków.
Maksymalnie 3000 znaków.
Maksymalnie 1000 znaków.

Efektywność dobrej praktyki

  • wdrożony projekt potwierdza osiągnięcie planowanego celu
  • stosunek kosztów do uzyskanego rezultatu
Maksymalnie 500 znaków.
Maksymalnie 500 znaków.

Wpływ na świadczenie usług obywatelom

Mierzalne rezultaty, możliwe do weryfikacji na podstawie dowodów takich jak dokumenty, wyniki ankiet pracowniczych/użytkowników przed i po wdrożeniu praktyki np. skrócony czas załatwiania sprawy itp.)

Maksymalnie 2000 znaków.

Innowacyjność

Zarówno dobrej praktyki w zakresie zarządzania, jak i sposobu zarządzania, narzędzi wykorzystanych przez menedżera

Maksymalnie 2000 znaków.

Uniwersalność zastosowania

Możliwość wykorzystania dobrej praktyki w innych jednostkach administracji publicznej

Maksymalnie 500 znaków.

Załączniki

Potwierdzenie informacji o otrzymaniu zgłoszenia wraz z załącznikami zostanie wysłane na adres mailowy podany w zgłoszeniu.