12.02.2020
Programy i projekty

Trwa rekrutacja do projektu SYNERGIA

Zapraszamy do udziału w projekcie SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i WschodniejRekrutacja trwa od 3 do 28 lutego br.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują

Zapraszamy na kolejne spotkania informacje dotyczące projektu, które odbędą się w dniach 18 lutego i 25 lutego br. Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Cel projektu

Celem projektu „Synergia” jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji.

Adresat projektu

Uczestnikiem projektu są:

  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,

które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:

  • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),  
  • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).

Rekrutacja

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.02.2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu SYNERGIA.

Zapraszamy!

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

  • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
  • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny