04.05.2020
Programy i projekty

Synergia – angielska wersja strony projektu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, tym razem w języku angielskim.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują

Udostępniona została anglojęzyczna strona internetowa projektu SYNERGIA: www.synergia.ksap.gov.pl/en. Wszystkie informacje o projekcie w języku polskim dostępne są na stronie: www.synergia.ksap.gov.pl

Cel projektu

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu są:

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,

które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:

 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).

Łącznie 240 przedstawicieli instytucji administracji publicznych, w tym 120 osób z Polski oraz 120 przedstawicieli administracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Węgry, Łotwa).

Program

Zajęcia szkoleniowe prowadzone w języku angielskim w obszarach:

 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia project management),
 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie ludźmi (m.in. przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem),
 • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje,
 • wykorzystanie IT w sektorze publicznym.

Forma realizacji

 • 4 edycje, w tym pierwsza pilotażowa, każda składająca się z 19 dni szkoleniowych (czas trwania 1 edycji - około 6 miesięcy):
  • 5 dni sesji otwierającej w Polsce (program szkoleniowy),
  • po 3 dni w każdym kraju partnerskim (program szkoleniowy),
  • 5 dni sesji podsumowującej w Polsce (warsztaty problemowe),
 • sesje krajowe i wyjazdowe organizowane w formie zajęć szkoleniowych, spotkań networkingowych, warsztatów, sesji peer-learningowych itp.,
 • wybrane w drodze konkursu polskie instytucje administracji publicznej otrzymają wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyki w instytucji oraz środki finansowe w ramach projektu na pierwszy etap wdrożenia nowego, wypracowanego w trakcie sesji szkoleniowych rozwiązania z zakresu zarządzania instytucją.

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • IPA – Institute of Public Administration (Bułgaria),
 • NUPS – National University of Public Service (Węgry),
 • LSPA – Latvian School of Public Administration (Łotwa).

logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration    logo węgierskiego partnera projektu National University of Public Service    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa.

Najbliższe działania

Informacje na ten temat umieszczane są na stronie projektu w sekcji aktualności.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:  

Zapraszamy!

SYNERGIA jest kolejnym projektem (zapraszamy do zapoznania się z innymi projektami: ARGO, Akademia Zarządzania, Argonauci) realizowanym w Krajowej Szkole Administracji Publicznej opartym na idei budowania sieci współpracy krajowej i ponadnarodowej, podnoszeniu kompetencji pracowników administracji publicznej oraz dzieleniu się dobrymi praktykami.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny