16.03.2020
Programy i projekty

Sesja peer learning w Akademii Zarządzania

11 marca br. Grupy I i II wzięły udział w sesji podsumowującej Open Space w KSAP, w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Na zakończenie sesji odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zakończyli udział w projekcie.

uczestnicy podczas warsztatów

W sesji udział wzięli uczestnicy grupy I i II, bezpośredni przełożeni uczestników oraz dyrektorzy generalni, zaproszeni na uroczyste zakończenie 1 edycji projektu. 

Open Space Technology

Sesja prowadzona była w formule Open Space Technology, która jest metodą organizacji spotkań dla większych grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format Open Space wykorzystywany jest do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są zwykle giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej, poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do zaskakujących wniosków.

Program sesji

W trakcie całodziennej sesji Open Space odbyło się 13 spotkań tematycznych. Rozmowy koncentrowały się wokół programu Akademii, kwestii wykorzystania wiedzy z projektu w praktycznym zarządzaniu, relacji z przełożonymi i ich stosunku do udziału w projekcie, utrzymania i rozwijania sieci kontaktów po projekcie a także praktycznych kwestii dotyczących  zarządzania zespołem.

Najwięcej zainteresowania wzbudziły tematy:

  •       Krajowa Sieć Liderów. W jaki sposób na bazie doświadczeń z Akademii zbudować stały program szkoleń kadry menedżerskiej w administracji?
  •       Jak budować ścieżki kariery w administracji?
  •       Jak zorganizować pracę zdalną całemu zespołowi?

Uczestnicy podkreślili potrzebę dalszej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy uczestnikami projektu oraz kontynuowania projektu w formie cyklicznych spotkań poświęconych aktualnym wyzwaniom i problemom w obszarze zarządzania w administracji publicznej.

Akademia Zarządzania

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Docelowo w projekcie weźmie udział 120 osób.  Aktualnie proces kształcenia realizują dwie dwudziestoosobowe grupy. Nabór do następnych grup organizowany będzie jesienią br.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie Akademii Zarządzania

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć