12.03.2018
Dla słuchaczy

Polska administracja publiczna wobec globalnych wyzwań

Tak, jak studenci kierunków muzycznych mają koncerty dyplomowe, tak kolejni absolwenci KSAP mają możliwość zaprezentowania tego, czego nauczyli się w Krajowej Szkole podczas Konferencji Absolwentów.– powiedział Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk otwierając konferencję 9 marca. Słuchacze XXVIII Promocji Tadeusz Kościuszko dzielili się doświadczeniami ze staży krajowych i zagranicznych oraz wiedzą zdobytą podczas warsztatów problemowych.

Prelegentka przy mównicy, w tle siedzą na fotelach pozostali prelegenci. Na ekranie wyświetla się prezentacja z tytułami wystąpień.

Wartości w politykach publiczych

Pierwszą część konferencji, poświęconą wartościom w politykach publicznych, moderowała Maria Brylińska. W jej trakcie Tomasz Bielec przypomniał o kluczowym znaczeniu wartości nie tylko u początków integracji europejskiej, ale również obecnie. Wartości takie jak zapewnienie pokoju, solidarność, czy dobrobyt są dla Unii Europejskiej ponadczasowe. Mają też one swoje praktyczne zastosowanie w działaniach UE, są uwzględniane przy tworzeniu Wieloletnich Ram Finansowych.

Kwestię roli wartości w kolejnych unijnych budżetach omówił Michał Nowak. Podkreślił, że priorytety, na które państwa członkowskie położą nacisk w czekających nas negocjacjach kolejnej unijnej perspektywy, wyznaczą przyszły kształt całej Unii Europejskiej.

Pierwszy panel zakończyło wystąpienie dra Przemysława Wiewióra, który w trakcie swojego stażu zagranicznego w stolicy Stanów Zjednoczonych zgłębiał założenia amerykańskiej polityki klimatycznej. Panelista dowodził, że społeczna akceptacja polityki publicznej opartej na dowodach nie zależy od siły dowodów ani wykształcenia opinii publicznej, ale od zgodności polityki z dominującą ideologią. Przykładem tego zjawiska ma być dyskusja wokół zmian klimatycznych w USA, w tym słabnące przekonanie konserwatywnych wyborców o słuszności dotychczas podejmowanych w tym zakresie działań.

Promocja gospodarcza Polski

Drugi panel, moderowany przez Justynę Dudkiewicz, obejmował zagadnienia związane z promocją gospodarczą Polski. Pierwszy z referatów, autorstwa Weroniki Garbacz, dotyczył relacji pomocy rozwojowej i sektora prywatnego. Pomoc rozwojowa, umiejętnie prowadzona i koordynowana przez państwo, może również sektorowi prywatnemu przynieść wymierne efekty.

Wystąpienie Martyny Wieczorek dotyczyło ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców, wspieranej przez instytucje państwowe. Zdaniem słuchaczki, wzorem dla obu grup podmiotów w zakresie budowy międzynarodowej marki kraju powinna stać się Korea Południowa, jeden ze wschodnioazjatyckich tygrysów gospodarczych.

Tematem wystąpienia Sebastiana Żwana, który odbywa swój drugi staż krajowy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, były kierunki wciąż rosnącego eksportu polskich produktów rolnych. Zdaniem autora najbardziej perspektywicznym, jest, mimo problemów natury politycznej, Wschód. Polska powinna również dbać o swoją pozycję w ramach jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo energetyczne

W trzeciej, ostatniej części Konferencji poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu głos zabrali: Anna Łopatka, Michał Łęski oraz Jacek Meissner. Pierwsze wystąpienie dotyczyło bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Zdaniem Anny Łopatki, głównym elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne kraju jest dywersyfikacja kierunków, źródeł i dostawców gazu, jak również rozbudowa infrastruktury gazowej. Zdaniem autorki, aby osiągnąć ten cel konieczna jest realizacja koncepcji tak zwanej Bramy Północnej, a więc budowa rurociągu Baltic Pipe oraz rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu. Nie bez znaczenia ma być również budowa dodatkowych połączeń gazowych z krajami sąsiedzkimi.

Drugi z prelegentów omówił kwestię roli, jaką infrastruktura energetyczna odgrywa w Inicjatywie Trójmorza. Zdaniem Michała Łęskiego, jest ona kluczowa dla zabezpieczenia polskich interesów i pogłębienia współpracy gospodarczej w regionie.

Ostatni z prelegentów, Jacek Messner rozważył kwestię bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. Słuchacz przedstawił konsekwencje zakłóceń w dostawach energii, posługując się przykładami zakłóceń infrastruktury oraz blackoutu.

XXVIII Promocja Tadeusz Kościuszko

Słuchacze XXVIII Promocji Tadeusz Kościuszko rozpoczęli swoje kształcenie we wrześniu 2016 roku. Obecnie odbywają swój drugi straż administracyjny, zaś w kwietniu podejmą pracę w wielu polskich ministerstwach i innych urzędach administracji publicznej.

Nauka w KSAP

Słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej swoją wiedzę i umiejętności zdobywają zarówno w czasie wykładów i zajęć językowych, jak i poza murami Szkoły. Kształcenie to również dwa staże krajowe, jeden zagraniczny, a także intensywna współpraca z Mentorem, praktykiem administracji i ekspertem w swojej dziedzinie. Swoją wiedzę, zaprezentowaną w trakcie Konferencji Absolwentów, słuchacze zdobywali także w trakcie warsztatów problemowych oraz licznych konferencji.

Galeria zdjęć