27.02.2018
Dla słuchaczy

Krajowe staże administracyjne

Przez 8 tygodni, podczas drugiego stażu administracyjnego, słuchacze XXVIII Promocji Tadeusz Kościuszko doskonalą umiejętności przydatne w administracji. Staże KSAP odbywają się w krajowych jednostkach administracji publicznej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Słuchacze w trakcie stażu wykonują zadania przewidziane dla urzędników służby cywilnej danego urzędu, pogłębiając wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie kształcenia w Szkole oraz ćwicząc umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce. Ponadto, w codziennym kontakcie z pracą w urzędach, słuchacze mają okazję poznać specyfikę funkcjonowania polskiej administracji publicznej „od kuchni”.

Miejsca staży krajowych

W doborze miejsca stażowego Krajowa Szkoła kieruje się preferencjami zawodowymi słuchaczy i ich zainteresowaniami. Słuchacze XXVIII Promocji odbywają staże w:

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwie Cyfryzacji
 • Ministerstwie Energii
 • Ministerstwie Finansów
 • Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwie Sportu i Turystyki
 • Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwie Środowiska
 • Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego 

Założenia stażu krajowego

Staż administracyjny organizowany dla słuchaczy w krajowych instytucjach administracji publicznej stanowi jeden z najważniejszych elementów aplikacyjnego kształcenia w KSAP i jest jego integralną częścią. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Słuchacze KSAP wykonują w miejscu stażu zadania przewidziane dla urzędników tego urzędu. Po odbyciu pierwszego stażu administracyjnego w instytucjach krajowych oraz stażu zagranicznego odbywającego się głównie w instytucjach administracji krajów UE, słuchacze kierowani są na drugi krajowy staż administracyjny.