Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020

Termin


10-11-2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy),  godz.9.00-16.00

Forma zajęć

Warsztaty z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych: 1.Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę 2.Ćwiczenia indywidualne i w grupach 3.Dyskusja moderowana przez trenerkę

Liczba uczestników

20

Koszt

690 zł

Adresat

 • zespoły projektowe: koordynatorzy, kierownicy projektów unijnych, specjaliści ds. funduszy unijnych w jednostkach, które zamierzają składać projekty edukacyjne, rozwojowe i społeczne w ramach POWER
 • członkowie Komitetów Oceny Projektów, pracowników Instytucji Pośredniczących i Zarządzających

Cele

Poznanie zasad przygotowywania skutecznych oraz bezpiecznych w realizacji wniosków o dofinasowanie w POWER.

Efekty szkolenia

 • zdobycie wiedzy jak przygotowywać wnioski o dofinansowanie w ramach POWER
 • zwiększenie szans beneficjentów na uzyskanie dofinansowania
 • poznanie nowych zasad przygotowania budżetów projektów

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Blok szkoleniowy

Wiedza

Program

 • Nowa filozofia programowania na lata 2014-2020
 • Opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach POWER
 • Standard minimum, w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POWER 2014-2020 oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • Konstrukcja budżetu w ramach POWER 2014-2020 i efektywność kosztowa projektu
 • Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020
 • Wkład własny pieniężny i niepieniężny – jak sprawić aby był najmniej dotkliwy
 • Pytania i dyskusja