Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Akcja bilans 2018 z nowym załącznikiem „informacja dodatkowa”

Termin

13-02-2019

Termin

13.02.2019

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych, godz. 10.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci II i III stopnia.

Cele

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania w roku 2019 rocznej sprawozdawczości finansowej za rok 2018, według reguł prawa bilansowego oraz zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nowego załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa.

Program

 • Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w Polsce na moment powstanie i na dzień bilansowy.
 • Typowe nieprawidłowości polityk rachunkowości roku 2018 - przykłady i omówienie zaszłości z przeszłości oraz różnic pomiędzy „starym” a obowiązującym planem kont, weryfikacja księgowań roku 2018.
 • Księgowość jednostek uznawanych za samodzielnych podatników VAT, stosujących i nie stosujących mechanizm podzielonej płatności oraz odwrotne obciążenie VAT – VAT a problemy w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków.
 • Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018.
 • Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 -  pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia, należności i zobowiązania na dzień bilansowy.
 • Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe.
 • Zasady prezentacji aktywów trwałych i aktywów obrotowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 – typowe nieprawidłowości w zakresie inwestycji i środków trwałych w budowie oraz braku amortyzacji środków trwałych o wartości do 10 tys. zł w rachunku zysków i strat i w informacji dodatkowej.
 • Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w zakresie budżetu państwa budżetu i budżetu środków europejskich oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za rok 2018.
 • Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez państwową jednostkę nadrzędną – definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń, w tym u dysponenta środków budżetu państwa II i III stopnia.
 • Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” a sprawozdaniem finansowym za rok 2018 - problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji.
 • Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki budżetowej za rok 2018.
 • Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 • Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 • Powiązanie kont księgowych i innych informacji z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 – szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 oraz zakres informacji jakie wykazuje się w informacji dodatkowej w pozycjach od 1.1 do 3 wraz z wzorami tabel i zestawień, a także pełnym zakresem merytorycznym w podziale na zadania własne i zlecone.
 • Odpowiedzi na pytania.