11.01.2019
Programy i projekty

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej - nowy program KSAP

Zapraszamy do udziału w nowym programie kształcenia Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, skierowanym do kadry menedżerskiej średniego szczebla. Rekrutacja już w lutym 2019 r.

Wokół stołu stoi pięć osób, cztery z nich trzymają duże puzzle, dopasowują je do siebie

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Cel

Celem projektu jest:

 • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
 • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Uczestnicy

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Projekt obejmie wsparciem 120 osób.

Forma realizacji

 • dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy)
 • zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć)
 • sesje Development Center
 • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center)

Program kształcenia

Program kształcenia, w wymiarze około 160 godz., obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in:

 • budowania zespołów,
 • integralnego zarządzania sobą,
 • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
 • motywowania i inspirowania pracowników,
 • przywództwa

oraz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • etyki,
 • antykorupcji.

Okres realizacji projektu

Projekt „Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I stopień – zarządzanie operacyjne) – międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej” realizowany jest w okresie od lutego 2019 r. do grudnia 2021 r.

Finansowanie projektu

Udział w programie kształcenia jest bezpłatny.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie!

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)