Monika Zima-Parjaszewska

Doktor nauk prawnych, adwokatka, adiunktka w Katedrze Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członkini Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, sekretarz Polskiego Forum Osóbz Niepełnosprawnościami.

Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego,w szczególności statusu prawnego osób z niepełnosprawnościami. Zaangażowana w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach rzeczniczych, konsultacjach społecznych oraz monitoruje działania władzy publicznej kształtujące politykę publiczną w obszarze niepełnosprawności i dostępności. Podejmuje liczne działania na rzecz wdrożenia postanowień Konwencji o prawach osóbz niepełnosprawnościami, w tym likwidacji ubezwłasnowolnienia, wprowadzenia standardów tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania oraz sytuacji społeczno – prawnej osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczyła w przygotowaniu Raportu Alternatywnego z realizacji w Polsce Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, współautorka programu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – self-adwokatów oraz trenerka m. in. z zakresu praw człowieka, prawa antydyskryminacyjnego, dostępu do informacji.

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania