Tytuł szkolenia

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu (art. 59 ust. 3 u.p.z.p.)

Termin

14-06-2023

Termin

14.06.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 6 godzin dydaktycznych (godz. 10.00-15.00)

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Rafał Sołtysik

Adresat

Pracownicy urzędów gmin, miast i gmin oraz miast na prawach powiatów.

Cele

 • Analiza wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod kątem kompletności formalnej.
 • Analiza czynności jakie powinny być wykonane na poszczególnych etapach postępowania.
 • Analiza elementów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
 • Przedstawienie sposobu obliczania terminów wydania decyzji.
 • Zapoznanie uczestników z problematyką ustalania warunków zabudowy dla „farm fotowoltaicznych”.
 • Przedstawienie procedury związanej z zagospodarowaniem terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub niezgodnie z przepisami planu miejscowego.
 • Omówienie zmian w przepisach po wejściu w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Omówienie zmian wynikających z projektu ustawy z 22 kwietnia 2022 r., oraz projektu rozporządzenia z 20 kwietnia 2022 r.

Efekty szkolenia

 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze wzorem wniosku wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
 • Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę pozwalającą na prawidłowe przeprowadzenia postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w szczególności analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Uczestnicy dowiedzą się m.in. czy w decyzji ustalające warunki zabudowy można ustalać ilość miejsc parkingowych, warunki podziału nieruchomości.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czy na potrzeby ustalenia warunków zabudowy konieczny jest faktyczny i prawny dostęp do drogi publicznej.
 • Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę pozwalającą na przeprowadzenia postępowania i wydanie prawidłowej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu.
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli, wspólnie z prowadzącym, analizować własne przykłady.
 • Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych.

Program

 • Decyzje o warunkach zabudowy, a plan miejscowy.
 • Wniosek o ustalenie lub warunków zabudowy, treść wniosku, charakterystyka inwestycji we wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku.  
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, forma zawiadomienia, skutki zawiadomienia i braku zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania. 
 • Sposób obliczania terminów przewidzianych na wydanie decyzji.
 • Ustalenie osób mających przymiot strony postępowania.
 • Uzgodnienia decyzji oraz opinie gestorów sieci (art. 106 K.p.a.).
 • Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Wezwanie do zmiany wniosku w trybie z art. 79a K.p.a.
 • Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydana warunków zabudowy.
 • Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma prawna zawieszenia.
 • Dostęp do drogi publicznej.
 • Sporządzanie projektu decyzji, ustalenie poszczególnych parametrów planowanego obiektu.
 • Elementy decyzji i decyzji warunkach zabudowy, załączniki do decyzji.
 • Decyzje o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu, w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).