Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Warsztaty z wykładni prawa

Termin

09-06-2023

Termin

9.06.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

470.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji, których zakres obowiązków wymaga korzystania z tekstów ustaw i innych aktów normatywnych, w szczególności pracownicy o wykształceniu innym niż prawnicze lub
  • o krótkim doświadczeniu zawodowym w administracji 

Cele

celem szkolenia jest przedstawienie metodyki wykładni przepisów prawnych w zakresie niezbędnym dla pracownika administracji publicznej uczestniczącego w procesie stosowania prawa lub korzystającego przy wykonywaniu obowiązków służbowych z tekstów prawnych

Efekty szkolenia

pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego rozumienia przepisów prawa w oparciu o powszechnie przyjmowane w polskiej kulturze prawnej reguły interpretacji tekstu prawnego, z uwzględnieniem czynności walidacyjnych i wnioskowań inferencyjnych

Program

Program szkolenia obejmuje podstawową problematykę związaną z procesem wykładni (interpretacji) prawa z uwzględnieniem czynności walidacyjnych
i wnioskowań inferencyjnych.  Oparty jest na materiałach źródłowych (tekstach aktów normatywnych oraz orzecznictwie TK, SN, NSA) w oparciu, o które omawiane są poszczególne zagadnienia.

Problematyka ujęta jest od strony praktycznej – ma dawać uczestnikom szkolenia odpowiedzi na kluczowe pytania:

- czym jest wykładnia prawa i kiedy znajduje zastosowanie?

- jakie są rodzaje wykładni i do jakich aspektów prawa się odnoszą?

- czy w drodze wykładni można wykroczyć poza językowe brzmienie przepisu?

- czy umiejscowienie przepisu ma znaczenie dla jego treści?

- czy uzasadnienie ustawy lub innego aktu normatywnego ma znaczenie dla wykładni?

- czym są tzw. domniemania interpretacyjne?

- czym jest walidacja prawa i jaki ma związek z wykładnią prawa?

- czym są tzw. reguły kolizyjne i kiedy znajdują zastosowanie?