Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Rządowa procedura legislacyjna – poziom zaawansowany

Termin

09-06-2023

Termin

9.06.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

12

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Anna Markowska

Adresat

Pracownicy komórek legislacyjnych i komórek merytorycznych zajmujących się legislacją ze stażem 5 lat i więcej

Cele

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami kształtującymi rządowy proces legislacyjny oraz z głównymi etapami rządowego procesu legislacyjnego.
 • Zaprezentowanie zasadniczych różnic w trybie procedowania aktu prawnego w zależności od rodzaju projektu dokumentu rządowego oraz wskazanie niezbędnych dokumentów, których wymóg opracowania uzależniony jest od etapu prac nad projektem dokumentu rządowego.
 • Podanie podstawowych aktów prawnych oraz zaprezentowanie głównych stron internetowych odnoszących się do rządowego.
 •  procesu legislacyjnego, a także zaprezentowanie obowiązującej praktyki w procedowaniu aktów prawnych.

Efekty szkolenia

 • Nabycie i utrwalenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat rodzajów projektów dokumentów rządowych i etapów procedury legislacyjnej właściwej do ich procedowania.
 • Znajomość wymogów formalno-prawnych regulujących rządowy proces legislacyjny.
 • Znajomość aspektów praktycznych rządowego procesu legislacyjnego.

Program

 • Zasady opracowania aktu prawnego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji
 • Procedowanie projektu dokumentu rządowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury wpisu projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych, etapu uzgodnień, etapu właściwych komitetów, etapu Stałego Komitetu Rady Ministrów, komisji prawniczej, potwierdzenia przez Komitet oraz etapu Rady Ministrów
 • Zaakcentowanie specyficznej roli Rządowego Centrum Legislacji w rządowym procesie legislacyjnym
 • Rola organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w rządowym procesie legislacyjnym
 • Wskazanie niezbędnych dokumentów, których obowiązek opracowania uzależniony jest od etapu prac nad projektem
 • Wskazanie istnych różnić w rządowej procedurze legislacyjnej w zależności od rodzaju projektu dokumentu rządowego
 • Procedowanie aktu w trybie odrębnym