Tytuł szkolenia

RODO a naruszenia ochrony danych – przepisy, orzecznictwo i praktyka

Termin

19-05-2023

Termin

19.05.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 6 godzin dydaktycznych (godz. 10.00-15.30)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

470.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza
 • osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
 • audytorzy wewnętrzni
 • osoby zaangażowane w obsługę incydentów bezpieczeństwa
 • inspektorzy ochrony danych i członkowie ich zespołów 

Cele

Zapoznanie uczestników z praktyką stosowania przepisów RODO dot. naruszeń ochrony danych i wskazanie im prawidłowego sposobu postepowania w przypadku ich wystąpienia 

Efekty szkolenia

 • Umiejętność identyfikacji, które incydenty bezpieczeństwa należy kwalifikować jako naruszenie ochrony danych (dalej NOD) z RODO
 • Wskazanie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia NOD z uwzględnieniem kryteriów wymagających zawiadomienia UODO oraz podmiotów danych
 • Dokumentowanie naruszeń 

Program

Omówienie najnowszych decyzji i stanowisk Prezesa UODO, orzecznictwa sądów administracyjnych, wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczących NOD. Przedstawienie regulacji RODO dotyczących NOD ze wskazaniem konkretnych przykładów.

Program obejmuje m.in. :

 • Naruszenie ochrony danych – definicja oraz przykłady konkretnych incydentów
 • Obowiązki administratora w przypadku wystąpienia NOD
 • Kultura ochrony i bezpieczeństwa danych w organizacji a NOD
 • Powierzenie przetwarzania danych a NOD- weryfikacja podmiotu przetwarzającego przed zawarciem umowy, okresowa weryfikacja w trakcie trwania umowy, zapisy w umowach powierzenia przetwarzania danych w kontekście NOD
 • Rola IOD w procesie wyjaśniania NOD
 • Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych – przykład z wykorzystaniem metodologii ENISA
 • Dokumentowanie NOD
 • Zawiadomienie UODO i dalsza komunikacja z organem nadzorczym
 • Zawiadomienie podmiotów danych (m.in. przykładowy wzór informacji o naruszeniu)
 • Wnioski z decyzji UODO dot. NOD
 • Najczęstsze błędy administratorów w przypadku wystąpienia NOD