Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE PRINCE2® Practitioner (v. 2017) – zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020

Termin

7-9.12.2020

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) + egzamin dodatkowego dnia, godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

2200.00 PLN

Adresat

 • członkowie zespołów projektowych
 • kierownicy projektów
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami

Cele

Pogłębienie dotychczasowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®. Nabycie praktycznych umiejętności użycia i dostosowania PRINCE2® do warunków projektu. Podniesienie kompetencji zarządczych wśród uczestników szkolenia.

Przygotowanie uczestników do egzaminu na poziomie PRINCE2® Practitioner.

Efekty szkolenia

 • nabycie kompetencji w zakresie realizacji projektu
 • zrozumienie struktur, ról i obowiązków poszczególnych członków zespołów zarządzania projektem
 • zdobycie wiedzy dotyczącej identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy
 • zdobycie wiedzy i zrozumienie technik związanych z zarządzaniem ryzykiem, obsługą zagadnień i zmian
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania jakością i nadzorowania projektów

Program

 • Omówienie wyników pracy przedkursowej
 • Omówienie zagadnień dostosowania metodyki
 • Scenariusz projektu „Kawiarnie InCoffee”
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Zespół zarządzania projektem
 • Podejście do zarządzania komunikacją
 • Etap inicjowania
 • Planowanie produktowe
 • Rejestr jakości
 • Rejestr ryzyk
 • Koniec etapu
 • Zagadnienia i budżety
 • Zmiana
 • Reakcje na ryzyko
 • Raporty
 • Zamykanie projektu
 • Produkty zarządcze (praca domowa)
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner
 • Pierwszy próbny egzamin PRINCE2 Practitioner wraz z wyjaśnieniami – praca domowa
 • Omówienie wyników pierwszego egzaminu, wyjaśnienie wątpliwości
 • Praca z dodatkowym autorskim egzaminem PRINCE2 Practitioner
 • Omówienie zagadnień z przeglądu metodyki i pryncypiów.
 • Omówienie tematów: uzasadnienie biznesowe, organizacja, jakość i plany
 • Omówieni tematów:, ryzyko, zmiana i postępy.
 • Omówienie procesów metodyki PRINCE2
 • Omówienie procesów metodyki PRINCE2 (kontynuacja)
 • Dyskusja o dostosowaniu
 • Drugi próbny egzamin PRINCE2 Practitioner wraz z wyjaśnieniami – praca domowa.

warunkiem udziału w szkoleniu jest egzamin z Prince2Foundation