Tytuł szkolenia

Nowa pespektywa finansowa 2021-2027 i KPO

Termin

11-12-2023, 12-12-2023

Termin

11-12.12.2023

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowy), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

15

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za programowanie funduszy UE, udzielanie i ocenę pomocy publicznej, finanse jednostki, programowanie i planowanie działalności

Cele

Przedstawienie i omówienie nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi finansowania programów i projektów zarówno krajowym, jak i unijnymi. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady odnoszące się do procesu programowania, realizacji i rozliczania. Omówienie zostaną metody implementacji funduszy UE w latach 2021-2027.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie zasad finansowania programów i projektów;
 • rozumienie zasad i wymogów stawianych prawem UE;
 • poznanie metod i technik utrzymania kwalifikowalności interwencji.

Program

1. Omówienie polityk wspólnotowych wobec perspektywy finansowej 2021-2027.

2. Omówienie pakietu rozporządzeń odnoszących się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

3. Przegląd programów krajowych i regionalnych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Fundusze Europejskie dla Regionów

4. Analiza porównawcza z okresem 2014-2020.

5. Nowe założenia w zakresie kierunków interwencji i instrumentów wdrażania, tj. porozumienie terytorialne, OSI obligatoryjne i fakultatywne.

7. Omówienie ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

8. Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć 

10. Sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe

11. Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny

12. Zasady wyboru projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027

13. Rodzaje elektronicznych Wniosków o dofinansowanie (WOD2021, SOWAEFS i lokalne systemy informatyczne)

14. Najważniejsze zagadnienia merytoryczne we Wniosku o dofinansowanie dla FE 2021-2027

 • Uzasadnienie projektu (analiza problemów, celów, opis grup docelowych)
 • Zadania i wskaźniki projektu
 • Zarządzanie projektem
 • Dodatkowe informacje, oświadczenia i załączniki
 • Zasady budowy budżetu projektu – analiza przypadku

15. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027

16. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027

 • Matryca kwalifikowalności
 • Zakup nieruchomości
 • Wkład niepieniężny
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • Cross-financing w EFRR/FS a EFS
 • Zakupy środków trwałych i amortyzacja
 • Trwałość projektów i przedsięwzięć
 • Wynagrodzenia personelu
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości

17. Krajowy Plan Odbudowy - zakres interwencji i zasady implementacji.
18. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

19. Inne pogramy i inicjatywy UE