Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Praca zdalna w praktyce - aktualna wykładnia i nowe przepisy

Termin

09-04-2021

Termin

9.04.2021

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

On-line

Liczba uczestników

25

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących pracy zdalnej,
 • zaktualizowanie wiedzy uczestników na temat obecnie obowiązujących zasad stosowania pracy zdalnej,
 • zapoznanie z nowymi przepisami dotyczącymi stosowania pracy zdalnej

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi oraz wykładnią dotyczącą obecnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy zdalnej,
 • poszerzenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 1. Podstawa prawna, cel i czas wykonywania pracy zdalnej, w szczególności:
 • w jakich przypadkach wydaje się polecenie pracy zdalnej, a w jakich wyraża się zgodę na pracę zdalną?
 • jakie są stanowiska dotyczące pracy zdalnej w trakcie kwarantanny i izolacji? (m.in. czy można w tym czasie korzystać z urlopu wypoczynkowego, czy okres izolacji wlicza się do 30 dni nieobecności w pracy z powodu choroby wymagających badań kontrolnych),
 • na jakich zasadach będzie się wykonywało pracę zdalną po zakończeniu epidemii Covid-19?
 1. Ograniczenia w możliwości powierzenia pracy zdalnej, w szczególności:
 • na jakich zasadach potwierdza się możliwość wykonywania pracy zdalnej? (stanowisko UODO),
 • czy w związku z wykonywaniem pracy zdalnej można pozyskiwać od pracowników dodatkowe dane i informacje np. o miejscu wykonywania pracy zdalnej, wielkości mieszkania, prywatnym adresie e-mail pracownika albo numerze telefonu?
 • czy istnieje możliwość ograniczenia miejsca wykonywania pracy zdalnej?
 1. Czy jest dopuszczalne wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy? (stanowisko Ministerstwa pracy oraz UODO) opinie ekspertów,
 • w jakiej sytuacji konieczne jest tłumaczenie zagranicznego zwolnienia lekarskiego?
 1. Na jakich zasadach korzysta się z narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej?
 • jakie są zasady powierzenia mienia pracodawcy do wykonywania pracy zdalnej?
 • czy konieczne jest sporządzenie dodatkowych dokumentów?
 • w jakich przypadkach pracownik może wykorzystywać własne narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej?
 • jakie postanowienia na temat ochrony i zasad korzystania z mienia warto zapisać w wewnętrznych regulacjach urzędu/instytucji?
 • jakie rozwiązania prawne w kwestii narzędzi i materiałów przeznaczonych do wykonywania pracy zdalnej są planowane?
 1. Jak powinna być zorganizowania komunikacja z pracownikiem pracującym zdalnie?
 • jakich działań należy oczekiwać od pracownika pracującego zdalnie?
 • jak uregulować zasady wzywania pracownika do miejsca pracy stacjonarnej w trakcie objęcia go pracą zdalną?
 • czy pracownik może z własnej inicjatywy stawiać się w miejscu wykonywania pracy stacjonarnej?
 1. Możliwość przeprowadzania kontroli wykonywania pracy zdalnej oraz możliwość stosowania monitoringu (stanowiska UODO),
 • jakie rodzaje monitoringu i na jakich zasadach wolno stosować w przypadku pracy zdalnej?
 • czy warto wymagać wypełniania przez pracującego zdalnie ewidencji wykonanych czynności i do czego jeszcze taki dokument może służyć?
 • jakie będą zasady kontroli pracownika po zmianie przepisów?
 1. Jakie dokumenty należy sporządzić stosując pracę zdalną? Jak powinien wyglądać obieg dokumentów w trakcie pracy zdalnej?
 • gdzie (w jakim zbiorze) przechowywać dokumenty dotyczące pracy zdalnej? (miejsce przechowywania ewidencji wykonanych czynności zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa pracy),
 • czy dokumenty przekazywane przez pracownika pracującego zdalnie trzeba potwierdzić na piśmie?
 • jakie obowiązki trzeba spełnić, dołączając dokumenty przesłane zdalnie do dokumentacji pracowniczej?
 1. Jakie są zasady ochrony danych i dokumentów w trakcie pracy zdalnej?
 • jakie postanowienia zgodnie ze stanowiskami UODO warto wprowadzić w wewnętrznych przepisach urzędu/instytucji?
 1. Czas pracy pracującego zdalnie – zasady jego poprawnego ewidencjonowania, w tym:
 • jak potwierdzać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy?
 • czy stosować i jak wprowadzić: ruchomy czas pracy albo indywidualny rozkład czasu pracy w przypadku pracującego zdalnie?
 • jak traktować szkolenia on-line w trakcie pracy zdalnej?
 • czy można korzystać z przerw i wyjść prywatnych w trakcie pracy zdalnej?
 • jak prowadzić ewidencję czasu pracy w ramach pracy zdalnej i jak gromadzić dokumentację związaną z czasem pracy?
 1. Jakie są zasady zapewniania bhp przy pracy zdalnej?
 • jakie są w tym zakresie wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ustalone wspólnie z Głównym Inspektoratem Pracy?
 • jakie postanowienia w związku z ewentualnym wypadkiem przy pracy warto wprowadzić do Regulaminu pracy zdalnej?
 • jakie czynności związane z procedurą powypadkową można przeprowadzić on-line?
 • jakich zmian w zakresie bhp przy wykonywaniu pracy zdalnej należy się spodziewać po zmianie przepisów?
 1. Na jakich zasadach można odwołać pracę zdalną obecnie, a jakie zostaną wprowadzone regulacje w tej kwestii?