Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (AZ)

skrzyżowane osiem dłoni

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Strona projektu

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej, I stopień – zarządzanie operacyjne.

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS)
  logo fińskiego instytutu HAUS
 • Ludovika – University of Public Service (UPS)

Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (UPS)   

Cel

Zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Uczestnicy

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Projekt obejmie wsparciem 120 osób.

Forma realizacji

 • dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy)
 • zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć)
 • sesje Development Center
 • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center)

Program

Akademia Zarządzania to kompleksowy program doskonalenia kluczowych kompetencji początkujących menedżerów instytucji publicznych, dający praktyczne wsparcie merytoryczne, związane z objęciem nowych ról i stanowisk. Program łączy diagnozę umiejętności menedżera (Development Center), warsztaty, zajęcia prowadzone metodami angażującymi uczestników oraz indywidualne sesje informacji zwrotnej. Program przewiduje dwa 5-dniowe szkolenia zagraniczne (Węgry i Finlandia) oraz pięć 2-dniowych sesji szkoleniowych w KSAP. Wprowadzeniem do programu rozwojowego  jest jednodniowy warsztat budowania zespołów.

Program kształcenia, w wymiarze około 160 godz., obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in:

 • integralnego zarządzanie sobą,
 • zarządzania zespołami,
 • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
 • motywowania i inspirowania pracowników,
 • przywództwa

oraz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • etyki,
 • antykorupcji.

Finalnym  elementem programu kształcenia będzie sesja podsumowująca, zorganizowana w formacie warsztatu wymiany wiedzy i doświadczeń (peer learning sesja). W trakcie sesji uczestnicy  wymienią się doświadczeniami z realizacji projektu i nabytymi kompetencjami oraz umiejętnościami. 

Forma zaliczenia

Na zakończenie kształcenia uczestnicy otrzymają wspólny (KSAP, HAUS i NUPS) certyfikat ukończenia kompleksowego kursu kształcenia. Warunkiem jego uzyskania jest: 80% obecności na zajęciach w Polsce, 80% obecności na zajęciach poza Polską (Finlandia i Węgry) oraz przygotowanie indywidualnego raportu z udziału w projekcie.

Okres realizacji projektu

Projekt „Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I stopień – zarządzanie operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej” realizowany jest w okresie od lutego 2019 r. do czerwca 2021 r.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.