Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP)

mężczyzna trzymający tablet, nad którym widoczne są sześciokąty z ikonkami. Na tym tle napis Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

AZPAP

 • intensywne szkolenie obejmujące kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami
 • realizowane we współpracy z Rządowym Biurem Monitorowania Projektów KPRM
 • oparte na podręcznikach metodycznych KPRM
 • prowadzone w formie warsztatowej – wykonywanie ćwiczeń w grupach w odniesieniu do konkretnych, zaproponowanych przez samych uczestników, projektów
 • obejmuje także możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego
 • 40 godzin dydaktycznych (5 dni szkoleniowych realizowanych w niewielkich odstępach czasowych, zwykle w przeciągu 3 tygodni), dodatkowo spotkanie organizacyjno-wprowadzające (ok. 1-2 h) organizowane na 1-3 dni przed samym szkoleniem
 • aktualnie realizowane w formule online live, docelowo – stacjonarnie w KSAP
 • koszt udziału – 2 500 PLN netto

Cel AZPAP

 • nabycie lub uporządkowanie wiedzy na temat kluczowych aspektów praktycznego zarządzania projektami

Adresaci AZPAP

 • liderzy/kierownicy projektów – osoby zarządzające projektami
 • członkowie zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów i projektów
 • pracownicy komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji
 • dyrektorzy i naczelnicy

Zakres AZPAP

 • najważniejsze pojęcia i terminy związane z zarządzaniem projektami
 • wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach cyklu życia projektu
 • zasady profesjonalnego planowania, realizowania, monitoringu i zamykania projektu
 • cele i zasady tworzenia oraz zarządzania portfelami i programami projektów

Najbliższe edycje AZPAP

Zasady rekrutacji

 • w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia do udziału w AZPAP przysługuje wg poniższej kolejności: 
  • przedstawicielom kierownictw ministerstw i instytucji centralnych  
  • osobom wyznaczonym do wdrażania podejścia projektowego w ministerstwach i ich najbliższym współpracownikom – Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) 
  • kierownikom programów i liderom projektów strategicznych oraz innych kluczowych inicjatyw realizowanych przez ministerstwa  
  • dyrektorom i zastępcom dyrektorów w ministerstwach/KPRM/Kancelarii Prezydenta 
  • pracownikom Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) w innych instytucjach centralnych lub terenowych 
  • kierownikom programów i liderom projektów w innych instytucjach
  • pracownikom administracji centralnej (w szczególności członkom zespołów projektowych) 
 • jedna instytucja może zgłosić maksymalnie 3 osoby na daną edycję
 • potwierdzenie przyjęcia do AZPAP zostanie przesłane na adres e-mailowy uczestnika, następnie komórka kadrowa urzędu potwierdza udział swojego pracownika w AZPAP poprzez wpisanie jego danych do Internetowego Systemu Rejestracji na Szkolenia KSAP (ISRNS)
 • niezakwalifikowanie do danej edycji nie oznacza braku możliwości udziału w Akademii. W przypadku zapotrzebowania, sukcesywnie będą organizowane kolejne edycje

Opinie uczestników poprzednich edycji AZPAP (ankiety ewaluacyjne):

 • „Każdy pracownik administracji państwowej, który realizuje zadania w formule projektowej, powinien odbyć to szkolenie. Marzyłabym o możliwości zrealizowania takiego szkolenia dla liderów projektów z mojej instytucji.”
 • „Praktyczne podejście do zarządzania projektami.”
 • „Szkolenie bardzo interesujące, przydatne dla pracowników każdego szczebla zarządzania.”
 • „Intensywne i ciekawe szkolenie, pozwalające na poszerzenie horyzontów w zakresie wiedzy o projektach.”
 • „Miła atmosfera, wymiana doświadczeń między uczestnikami.”
 • „Szkolenie, które pozwala uporządkować mętlik w głowie.”
 • „Bardzo dobre i ciekawe szkolenie duża liczba praktycznych przykładów.”

Trenerzy AZPAP

 • doświadczeni wykładowy/trenerzy będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami
zdjęcie portretowe trenera  

Piotr Ogonowski – menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem, wykładowca zarządzania, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. W 2010 roku został wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 roku jest członkiem grupy eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych w KPRM. Udzielał się jako członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako członek zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Akademi Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki.

zdjęcie portretowe trenera  

Gabriel Sznajder – Trener biznesowy i konsultant w obszarze przywództwa, rozwoju zespołów projektowych i analizy biznesowej z ponad 15 letnim doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i portfelem projektów, zarządzania operacyjnego oraz realizacji inicjatyw R&D i utrzymaniowych w branży IT. Aktywny szkoleniowiec, konsultant oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla dużych międzynarodowych firm. Pełnił role zarządcze w wielomilionowych projektach i portfelach realizowanych w ramach rozproszonych zespołów interdyscyplinarnych liczących 60-180 specjalistów. Przez ostatnich kilka lat zarządzał zespołami developerskimi, utrzymującymi portfel ponad 20 systemów używanych w banku inwestycyjnym. Gabriel aktywnie współpracuje z Project Management Institute PMI Poland Chapter. W latach 2010-2016 jako dyrektor zarządzający koordynował działania Wrocławskiego Oddziału PMI – bezpośrednio nadzorując i organizując konferencje, kwartalne seminaria PMI (profesjonalne wydarzenia edukacyjne dla kierowników projektów) i warsztaty dla praktyków. Odpowiadał też za współpracę z partnerami i sponsorami.

zdjęcie portretowe trenera  

dr hab. Jacek STROJNY, prof. PRz – kierownik Zakładu Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, a także niezależny konsultant, trener oraz asesor Polish Project Excellence Award. Posiada 12 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Brał udział w ponad stu projektach dla przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym uczestniczył w tworzeniu metodyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów dla RBMP KPRM. Autor ok. 150 publikacji z zakresu zarządzania projektami i procesami, zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego.

zdjęcie portretowe trenera  

Krzysztof Witkowski – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych. Asesor w światowych i polskich edycjach konkursu IPMA Project Excellence Award. Posiada certyfikaty IPMA lev. B oraz Prince2 Practitioner. Od 2005 roku kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Wykładowca na studiach podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, WSE Kraków. Współautor koncepcji operacjonalizacji strategii z wykorzystaniem portfela programów i projektów wdrożonej w 2020 roku w JSW SA. Brał aktywny udział w wypracowaniu oraz praktycznej implementacji metodyk zarządzania projektami m.in. w LW Bogdanka SA, Urząd Miejski w Jaworznie, RBMP KPRM. Brał udział w wypracowaniu funkcjonalności Monaliza 2.0

Kontakt do opiekuna AZPAP

Program AZPAP

I dzień

 • Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami:
 • Strategia a projekty oraz struktury organizacyjne.
 • Korzyści z zarządzania projektowego.
 • Dobre praktyki w zarządzaniu projektami – omówienie przykładowego projektu zrealizowanego przez administrację publiczną.
 • Cykl życia projektu
 • Uzasadnienie społeczno-ekonomiczne projektu

II dzień

 • Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań
 • Struktura zarządzania projektem

III dzień

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Dokumentacja i komunikacja w projektach

IV dzień

 • Tworzenie struktury podziału prac (WBS)
 • Harmonogramowanie:
 • Budżetowanie

V dzień

 • Monitorowanie projektu: rola monitorowania i controllingu w zarządzaniu projektami; wykorzystanie MonAlizy 2.0 do monitorowania projektów.
 • Monitorowanie projektu: metodą wartości wypracowanej (Earned Value Method); analiza trendu kamieni milowych.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Zamykanie i ewaluacja projektów