Wymagania

Wymagania formalne

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie ukończyły 32 lat;
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym*;
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki;
 • spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj:
  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345),
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

Oczekiwania

Przyszłych słuchaczy poszukujemy przede wszystkim wśród osób, które:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej,
 • nie obawiają się odpowiedzialnej pracy na rzecz państwa,
 • posiadają szeroką wiedzę ogólną,
 • dążą do ciągłego samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • są kreatywne, komunikatywne i potrafią współdziałać w zespole,
 • posiadają predyspozycje przywódcze.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe,
 • działalność społeczna.

Pamiętaj

Obowiązki słuchacza

Oprócz obowiązków określonych w Statucie słuchacz jest zobowiązany do:

Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem przepisów dot. procesu kształcenia i zatrudnienia w służbie cywilnej


Data publikacji: 2 stycznia 2018 r.
Data modyfikacji: 1 czerwca 2022 r.

Pliki do pobrania