Wymagania

Wymagania formalne

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie ukończyły 32 lat;
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym*;
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki;
 • spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj:
  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345),
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

*UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz na związane z nią przenoszenie obron prac magisterskich na wrzesień, Dyrekcja Krajowej Szkoły podjęła decyzję o możliwości warunkowego dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP tych osób, którym termin obrony pracy magisterskiej został wyznaczony nie później niż termin zakończenia drugiego etapu rekrutacji (tj. nie później niż 2 października 2020 r.).

Warunkowe dopuszczenie nastąpi na podstawie oświadczenia kandydata, w którym przedstawi datę wyznaczonej obrony, a także zobowiąże się do przedstawienia skanu albo kopii dyplomu (część A), dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu rekrutacji (tj. przed 8 października 2020 r.) pod rygorem niedopuszczenia do trzeciego etapu rekrutacji.

Oczekiwania

Przyszłych słuchaczy poszukujemy przede wszystkim wśród osób, które:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej,
 • nie obawiają się odpowiedzialnej pracy na rzecz państwa,
 • posiadają szeroką wiedzę ogólną,
 • dążą do ciągłego samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • są kreatywne, komunikatywne i potrafią współdziałać w zespole,
 • posiadają predyspozycje przywódcze.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe,
 • działalność społeczna.

Pamiętaj

Obowiązki słuchacza

Oprócz obowiązków określonych w Statucie słuchacz jest zobowiązany do:

Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem przepisów dot. procesu kształcenia i zatrudnienia w służbie cywilnej


Data publikacji: 2 stycznia 2018 r.
Data modyfikacji: 22 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania