Rekrutacja 2020

ręka pisząca długopisem na białej kartce leżącej na stole

Zgłoszenia

Zgłoszenie obejmuje:

  • wpłatę 150 zł* (na indywidualne konto widoczne po zalogowaniu w ISZ
  • formularz zgłoszenia,
  • ankietę zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego wraz ze skanami lub zdjęciami dokumentów potwierdzających wskazane zaangażowanie (np. listy polecające, zaświadczenia, dyplomy, podziękowania)
  • skan lub zdjęcie dyplomu (część A) lub dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego lub skan oświadczenia o wyznaczonym terminie obrony. 

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz na związane z nią przenoszenie obron prac magisterskich na wrzesień, Dyrekcja Krajowej Szkoły podjęła decyzję o możliwości warunkowego dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP tych osób, którym termin obrony pracy magisterskiej został wyznaczony nie później niż termin zakończenia drugiego etapu rekrutacji (tj. nie później niż 2 października 2020 r.).

Warunkowe dopuszczenie nastąpi na podstawie oświadczenia kandydata, w którym przedstawi datę wyznaczonej obrony, a także zobowiąże się do przedstawienia skanu albo kopii dyplomu (część A), dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu rekrutacji (tj. przed 8 października 2020 r.) pod rygorem niedopuszczenia do trzeciego etapu rekrutacji.

Formularze i dokumenty muszą być wypełnione i przesłane w formie elektronicznej.

*Uwaga! Elektroniczne przesłanie zgłoszenia możliwe jest po odnotowaniu wpłaty na indywidualnym koncie w KSAP. Prosimy o wykonywanie płatności ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniając czas niezbędny na księgowanie środków. 

Warunkiem uznania zgłoszenia za ważnie złożone jest dostarczenie do KSAP, w dniu pierwszego sprawdzianu, tj. 28 sierpnia 2020 r., wydrukowanego i podpisanego przez kandydata formularza zgłoszenia.

INSTRUKCJA WYSŁANIA ZGŁOSZENIA

Wymagania

Zobacz jakie wymagania stawiamy kandydatom do KSAP.

Rekrutacja

checkbox

   I etap

  • ankiety dotyczące zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego – składanie elektronicznie razem ze zgłoszeniem tj. od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r. (piątek)
  • sprawdzian umiejętności oraz sprawdzian wiedzy – 28 sierpnia 2020 r. (piątek), godz. 11:00
  • sprawdzian znajomości języka obcego – 29 sierpnia 2020 r. (sobota), godz. 11:00

Rejestracja rozpocznie się od godz. 9.30 z zachowaniem wymogów sanitarnych. Zarejestrowani kandydaci otrzymają dokładne informacje drogą mailową.

Szczegółowy harmonogram I etapu

grafika dłoni z wysuniętym do góry kciukiem

   II etap

  • test MAPP (motywacyjna analiza potencjału pracowniczego) – realizacja samodzielnie przez uczestnika (online) – między 7 (poniedziałek) a 11 (piątek) września 2020 r.
  • ocena zintegrowana – między 14 września 2020 r. (poniedziałek) a 2 października 2020 r. (piątek)

   III etap

  • rozmowy kwalifikujące – między 14 (środa) a 16 (piątek) października 2020 r.

Przykładowe testy z lat poprzednich znajdują się w plikach do pobrania.

Kontakt

Obsługa Internetowego Systemu Zgłoszeń
Biuro Spraw Personalnych
Tel. +48 22 60 80 128

W sprawach merytorycznych
Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego
Kierownik – tel. +48 22 60 80 220                                       
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 221

Fax: +48 22 60 80 160
E-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl


Data publikacji: 20 grudnia 2019 r.
Data modyfikacji: 10 sierpnia 2020 r.

Pliki do pobrania

Wideo