Ekonomia i zarządzanie

Banknoty euro

Słuchacze zdobywają wiedzę oraz najważniejsze narzędzia dotyczące współczesnej gospodarki, finansów publicznych, instytucji ekonomicznych oraz polityk ekonomicznych państwa.

Podstawy ekonomii

Słuchacze zdobywają wiedzę o narzędziach, które umożliwiają im zrozumienie zjawisk występujących we współczesnej gospodarce, w tym szczególnie w gospodarce polskiej. Uzyskują wgląd w reguły współzależności występujące między różnymi częściami składowymi gospodarki (na szczeblu mikro- i makroekonomicznym, a także w skali krajowej i międzynarodowej).

Finanse publiczne

Słuchacze zyskują wiedzę o systemie finansów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Dowiadują się w jaki sposób rząd oddziałuje na gospodarkę poprzez prowadzone przez siebie polityki, na przykład politykę budżetową, podatkową, czy politykę wydatków publicznych.

Instytucje ekonomiczne

Słuchacze poznają najważniejsze instytucje gospodarki rynkowej (m.in. rynek i pieniądz), reguły zachowania głównych podmiotów gospodarczych (gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, państwo), oraz metody analizy podstawowych rynków w gospodarce.

Polityki ekonomiczne państwa

Słuchacze poznają najważniejsze narzędzia, którymi posługuje się państwo w tworzeniu polityki gospodarczej kraju oraz uwarunkowania i skutki procesu tworzenia tej polityki. Wgłębiają się w ekonomiczne uwarunkowania i implikacje procesu integracji Polski z Unią Europejską.

Zarządzanie publiczne

Zajęcia obejmują podstawowe problemy teorii i praktyki zarządzania publicznego, głównie w skali makro-organizacyjnej tj. zarządzania w skali państwa i regionów. Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, w szczególności zagadnienia zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji), zarządzania jakością i wynikami administracji oraz zarządzania zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi).