Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KSAP

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”).

Przetwarzając dane osobowe dokładamy należytej staranności chroniąc powierzone nam dane np. poprzez wdrożenie i stosowanie wymaganej dokumentacji, cykliczne szkolenia pracowników w obszarze ochrony danych osobowych, monitorowanie zagrożeń zewnętrznych i stosowanie działań zaradczych.

Administrator Danych Osobowych

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 
Centrala – tel. +48 22 60 80 100
Fax: +48 22 60 80 273 
info@ksap.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

iod@ksap.gov.pl

W celu osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze,
wspólne z IOD ustalenie terminu.