Historia

korytarz w budynku KSAP z wywieszonymi plakatami

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) została utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 r., a we wrześniu 1991 r. przyjęła pierwszych słuchaczy. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. 

Szkoła działa w oparciu o ustawę o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, uchwaloną przez Sejm RP 14 czerwca 1991 roku. W sierpniu tego samego roku Prezes Rady Ministrów nadał Szkole statut. Szkoła podlega Prezesowi Rady Ministrów, który powołuje jej dyrektora. Założycielką i pierwszą długoletnią dyrektor była
prof. Maria Gintowt-Jankowicz.

Obecny statut nadało Szkole rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. Określa ono ustrój Szkoły, jej organizację, zakres działania, zasady kształcenia, prawa i obowiązki słuchaczy (Dz. U. Nr 82, poz. 920, z 2000 r. Nr. 5, poz. 68, z 2001 r. Nr. 13, poz. 108).

Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze otwartego, konkursowego postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim. Kształcenie w Szkole trwa dwadzieścia miesięcy. Dla osób, które interesują studia podyplomowe, KSAP stanowi interesującą alternatywę.

Absolwenci Krajowej Szkoły są zobowiązani do podjęcia i wykonywania pracy przez okres co najmniej pięciu lat w urzędach administracji publicznej, na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.