Zapewnienie jakości w audycie i kontroli

Termin


14-09-2017, 16-11-2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

570 zł

Adresat

  • kontrolerzy
  • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
  • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
  • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli 

Cele

Przedstawienie informacji w zakresie zapewnienia jakości w kontroli w administracji publicznej a także nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie praktycznego prowadzenia zarówno okresowej oceny wewnętrznej, oceny wewnętrznej z walidacją jak również pełnej zewnętrznej oceny.

Efekty szkolenia

  • zrozumienie przez uczestników istotności zagadnień związanych z zapewnieniem i poprawą jakości w kontroli
  • zwiększenie wiedzy z zakresu tworzenia i weryfikowania Programu zapewniania i poprawy jakości
  • zapoznanie się z możliwościami wyboru sposobu przeprowadzenia oceny
  • zrozumienie procesu oraz narzędzi przeprowadzenia oceny, a także identyfikowanie możliwości poprawienia działania funkcji kontroli

Prowadzący

Marcin Dobruk

Blok szkoleniowy

Wiedza

Program

Ogólne informacje o jakości w kontroli
Czym jest jakość, gdzie szukać wyznaczników jakości (standardy, poradniki, modele, benchmarking)
Typy oceny jakości – podobieństwa i różnice

samoocena
samoocena z walidacją
pełna ocena zewnętrzna, w tym przegląd partnerski
wybór typu oceny, opiniowanie wyboru podmiotu zewnętrznego, koszty

Program zapewnienia i poprawy jakości
Planowanie oceny

planowanie przeglądu
zidentyfikowanie zakresu i celu zewnętrznej oceny jakości
określenie kwalifikacji zespołu.

Prowadzenie oceny

narzędzia i techniki oceny
opracowanie narzędzi na potrzeby przeglądu
analiza informacji zebranych w toku oceny

Przedstawianie wyników oceny

przedstawienie rezultatów przy użyciu odpowiednich narzędzi
prezentacja rekomendacji
wartość dodana z  przeprowadzonej oceny

Podsumowanie szkolenia.