Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp

Termin

18-11-2020

Termin

18.11.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli.

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • kierownicy jednostek i pracownicy odpowiedzialni za wydatkowanie środków publicznych
 • audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej oraz pracownicy odpowiedzialni za system kontroli zarządczej

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych rozwiązań w zakresie udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. 

Efekty szkolenia

 • wiedza nt. zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp w świetle nowej ustawy
 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych
 • poszerzenie wiedzy nt. wydatkowania środków publicznych dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
 • nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania procedurami udzielania zamówień publicznych

Program

 • Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy
 • Zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł
 • Zamówienia poniżej 130 tys. zł w projektach unijnych w świetle wytycznych dot. kwalifikowania wydatków
 • Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych
 • Uproszczenie zamówień publicznych w zakresie usług społecznych
 • Wewnętrzne procedury zamówień publicznych
 • Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp