Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Warsztat pracy kierownika administracji publicznej

Termin

04-03-2019, 05-03-2019

Termin

4-5.03.2019

Czas trwania

 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

aktywne formy nauczania, studia przypadków, mini-wykłady, konsultacje zespołowe, dyskusje, testy psychologiczne

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • kadra koordynująca procesy wewnętrzne w urzędach
 • pracownicy działów kadr urzędu

Cele

Rozwój kompetencji kierowniczych jako narzędzi rozmowy z pracownikiem (proces coachingu, relacja Coach-pracownik, etyka, odpowiedzialność za cel i jego formułowanie).

Efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają kreatywne techniki kierownicze, możliwe do zastosowania w ich rzeczywistości zawodowej
 • poznają elementy zarządzania zmianą i zarządzania oporem
 • przećwiczą stosowanie technik coachingowych, facylitacyjnych i kierowniczych w rozmowach z pracownikami
 • zwiększą pewność siebie w prowadzeniu rozmów z pracownikami
 • zdobędą umiejętność posługiwania się zestawem narzędzi wspierających definiowanie celów, planowanie i budowanie motywacji
 • nauczą się prowadzić indywidualne rozmowy z pracownikami mające na celu motywowanie i wspieranie rozwoju zawodowego pracowników

Program

 • Cechy charakterystyczne organizowania pracy w zespole (zadaniowym, projektowym, task-force)
 • Diagnoza zespołu pracowniczego – mocne strony i sposoby ich wzmacniania, słabe strony i sposoby ich przezwyciężania w aspekcie efektywności
 • Współpraca w zespole wysokiej skuteczności i oszczędzanie czasu
 • Role w zespole (różnorodność ról i ich wpływ na jakość pracy)
 • Struktura zespołu wysokiej skuteczności – role grupowe, tworzenie się koalicji i opozycji
 • Narzędzia pozafinansowego motywowania w odniesieniu do dynamiki zespołowej
 • Podstawowe narzędzia komunikacji w grupie twórczego myślenia: konstruktywna krytyka, backtracking i parafrazowanie
 • Role w grupie twórczego rozwiązywania problemów
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej, korygującej i rozwojowej
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Budowanie zaangażowania w zadania – empowerment