Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Realizacja kontroli zarządczej w administracji publicznej a przeciwdziałanie czynom korupcyjnym

Termin

22-05-2017, 23-05-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty zespołowe

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za strategię i rozwój organizacji, analizę ryzyka, definiowanie zadań, wydatkowanie środków publicznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami i zasadami organizacji i oceny systemu kontroli zarządczej, które to mają istotny wpływ na ograniczenie ryzyka wystąpienia czynów korupcyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat nadrzędnych zasad kontroli zarządczej, odnoszących się do definiowania i realizacji zadań publicznych w kontekście legalnego, skutecznego i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów (warsztaty);
 • przekazanie informacji na temat obszarów działalności jednostek sektora finansów publicznych (tzw. obszarów wrażliwych), w ramach których najczęściej występują czyny korupcyjne w kontekście identyfikowania okoliczności sprzyjających występowaniu czynów korupcyjnych;
 • poznanie zasad, według których następuje dobór mechanizmów kontroli – adekwatnych narzędzi/metod przeciwdziałania czynom korupcyjnym;
 • poznanie metod oceny  skuteczności przyjętych rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia czynników korupcjogennych;
 • wzrost efektywności zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych, osiągnięty w wyniku stosowania reguł odnoszących się do planowania i monitorowania zadań, a także analizowania ryzyka towarzyszącego tym procesom.

Program

 • Projektowanie i realizacja kontroli zarządczej wg standardów kontroli, w tym w szczególności odnoszących się do wyznaczania celów i zadań jednostek, monitorowania ich realizacji oraz zarządzania ryzykiem i wdrażania mechanizmów kontrolnych.
 • Realizacja zadań publicznych a występowanie czynów korupcyjnych.
 • Analiza ryzyka, w tym identyfikacja specyficznych czynników korupcjogennych.
 • Mechanizmy kontroli – dobór adekwatnych i skutecznych metod przeciwdziałania czynom korupcyjnym.
 • Zasady dokonywania oceny systemu kontroli zarządczej w kontekście spełnienia standardów kontroli zarządczej (warsztaty), w tym oceny adekwatności i skuteczności przyjętych rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia czynników korupcjogennych.