Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Przygotowanie do sporządzenia załącznika 12 „Informacja dodatkowa” dla jednostek nadrzędnych oraz dysponentów drugiego i trzeciego stopnia

Termin

18-02-2019

Termin

18.02.2019

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych, godz. 10.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Szkolenie dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, krajowej administracji skarbowej, sądów, prokuratury, służb mundurowych i wszystkich państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych, jako dysponentów II stopnia i jako dysponentów III stopnia.

Cele

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania nowego załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” do sprawozdania finansowego za rok 2018, według wzoru określonego w obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Program

Nowy załącznik nr 12 „Informacja dodatkowa” jest po raz pierwszy sporządzany przez  państwowe jednostki budżetowe za rok 2018 i wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej.

Na szkoleniu omówione zostaną wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w jednostce nadrzędnej i u dysponenta środków budżetu państwa II stopnia w celu sporządzenia informacji dodatkowej danego dysponenta oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów budżetu państwa III stopnia.

Program:

1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla państwowych jednostek budżetowych – specyfika jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia.

2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2018 roku.

3. Wzór załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego rola.

4. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu.

5. Szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”- dane jednostki, omówienie polityki rachunkowości państwowych jednostek budżetowych, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.

6. Szczegółowe omówienie dodatkowych informacji i objaśnień do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” wraz z wzorami tabel i zestawień oraz zakresem merytorycznym dla:

- szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,

- zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,

- kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,

- wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,

- wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,

- liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,

- danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,

- danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,

- podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,

- kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,

- kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,

- kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,

- wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,

- łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,

- kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,

- innych informacji dla pozycji 1.16.,

-  wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,

- kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,

- kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,

- informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,

- innych informacji dla pozycji 2.5.,

- inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..

7. Zakres uregulowań wewnętrznych ujednolicających wzory tabel i zestawień dla jednostek składających „Informację dodatkową” oraz rozszerzenia zakresu informacji wynikające ze specyfiki jednostki nadrzędnej oraz specyfiki jednostek podległych i nadzorowanych.

8. Przykłady i odpowiedzi na pytania.