Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wprowadzanie systemu zarządzania kompetencjami

Termin

12-10-2020, 13-10-2020

Termin

12-13.10.2020

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 10.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Adresat

Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy komórek personalnych

Cele

Poznanie szans i zagrożeń  związanych z wdrażaniem systemu zarządzania kompetencjami – zintegrowanego podejścia do zarządzania ludźmi w organizacji.

Efekty szkolenia

 • Nabycie umiejętności opracowania profili kompetencyjnych stanowisk.
 • Poznanie najczęściej występujących trudności związanych z wdrożeniem systemu oraz wypracowanie metod radzenia sobie z nimi.

Program

 • Istota zarządzania opartego na kompetencjach
 • pojęcie zarządzania kompetencjami;
 • kwalifikacje a kompetencje;
 • definicje terminu “kompetencje”;
 • rodzaje kompetencji.
 • Tworzenie systemu zarządzania kompetencjami – działania przygotowawcze
 • identyfikacja i opis kompetencji;
 • ustalanie poziomów kompetencji;
 • opracowanie kryteriów oceny kompetencji.
 • Zarządzanie kompetencjami a rekrutacja i selekcja pracowników
 • profil kompetencyjny stanowiska jako podstawa doboru kandydatów do pracy;
 • przygotowanie pytań na rozmowę kwalifikacyjną;
 • zastosowanie testów psychologicznych;
 • centrum oceny jako metoda badania kompetencji;
 • wybór najodpowiedniejszego kandydata.
 • Zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników
 • rozwój zawodowy jako wspólne zadanie pracownika i organizacji;
 • konieczność stałej analizy potencjału zawodowego pracowników;
 • raport z oceny 360-stopniowej jako źródło informacji o potrzebach rozwojowych;
 • testy kompetencyjne;
 • ośrodek rozwoju (development centre);

tworzenie indywidualnych programów rozwoju pracowników.