Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wnioskowanie statystyczne dla administracji (Statistical inference)

Termin

16-11-2020, 17-11-2020

Termin

16-17.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

25

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Grzegorz Rządkowski

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za sporządzanie raportów i sprawozdań, analizę danych, planowanie, przygotowywanie projektów

Cele

Przygotowanie kadry i pracowników urzędów do wykorzystywania wnioskowania statystycznego w pracach związanych z analizą danych, planowaniem, przygotowaniem raportów i sprawozdań ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania wnioskowania statystycznego w administracji publicznej
 • poznanie metod wnioskowania statystycznego i możliwości ich wykorzystania w administracji
 • przećwiczenie praktycznych umiejętności związanych z wnioskowaniem statystycznym w administracji

Program

 1. Kombinatoryka. Wzór Bayesa.
 2. Zmienna losowa. Rodzaje zmiennej losowej. Rozkład prawdopodobieństwa.
 3. Niezależność zmiennych losowych.
 4. Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa dyskretnych zmiennych losowych. Rozkład Bernoulliego. Rozkład Poissona.
 5. Rozkłady ciągłe. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (pdf). Rozkład normalny.
 6. Rozkłady z próbek. Centralne twierdzenie graniczne (CLT). Oszacowanie punktowe i przedziałowe. Przedziały ufności
 7. Rozkład t-Studenta, testowanie hipotez statystycznych
 8. Arkusz kalkulacyjny
 9. Program Statistica
 10. Zastosowania w administracji publicznej