Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Statystyka opisowa dla administracji (descriptive statistics)

Termin

26-10-2020, 27-10-2020

Termin

26-27.10.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

25

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Grzegorz Rządkowski

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za sporządzanie raportów i sprawozdań, analizę danych, planowanie, przygotowywanie projektów

Cele

Przygotowanie kadry i pracowników urzędów do wykorzystywania statystyki w pracach związanych z analizą danych, planowaniem, przygotowaniem raportów i sprawozdań ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania statystyki opisowej w administracji
 • poznanie metod statystyki opisowej i możliwości ich wykorzystania w administracji
 • przećwiczenie praktycznych umiejętności związanych z analizą danych w administracji

Program

1. Pojęcia ogólne (populacja, próbka, podział próbek, rodzaje próbek losowych, pobieranie próbek losowych). Zastosowania w administracji.

2.  Analiza opisowa

 • Rodzaje danych
 • Miary położenia (wartości centralnej)- średnia arytmetyczna, mediana, moda
 • Inne średnie (geometryczna, harmoniczna)
 • Średnie ważone
 • Miary rozrzutu (rozproszenia) – długość przedziału (rozstęp), wariancja i odchylenie standardowe  dla populacji, wariancja i odchylenie standardowe  dla próbki
 • Miary asymetrii
 • Szeregi rozdzielcze.
 • Obliczanie miar położenia i miar rozrzutu dla danych zawartych w szeregu rozdzielczym
 • Przedstawianie danych za pomocą wykresów i diagramów (boxplot, stem and leaf, histogram)
 • Najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu wykresów
 • Histogram, dystrybuanta empiryczna
 • Statystyka opisowa w arkuszu kalkulacyjnym (przegląd funkcji statystycznych arkusza, przydatnych w statystyce opisowej)
 • Programy statystyczne, w szczególności Statistica
 • Zastosowania w administracji

3. Korelacja i regresja

 • Pojęcia podstawowe, definicje
 • Wykres rozrzutu
 • Współczynnik korelacji
 • Współczynniki prostej regresji
 • Funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Interpretacja
 • Zastosowania w administracji