Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji

Termin

18-11-2020, 19-11-2020

Termin

18-19.11.2020

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • osoby zajmujące się przygotowywaniem regulacji wewnętrznych
 • osoby dokonujące analizy ryzyka
 • osoby mające na co dzień kontakt z interesantami
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli
 • konsultanci/rzecznicy ds. etyki
 • osoby zainteresowane tematem etyki, nadużyć, przeciwdziałaniem korupcji 

Cele

 • szerokie spojrzenie na temat korupcji na świecie
 • zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem korupcyjnym w tym wywieranie wpływu na środowisko wewnętrzne i kulturę organizacyjną
 • zapoznanie z zapisami ustawy o jawności życia publicznego i analiza z perspektywy potrzeb funkcjonowania systemu antykorupcyjnego w organizacji
 • zapoznanie z modelem dojrzałości etyki w organizacji
 • pozyskanie wiedzy o tworzeniu skutecznego systemu przeciwdziałania korupcji w organizacji oraz regulacji wewnętrznych z perspektywy przeciwdziałania nadużyciom

Efekty szkolenia

 • Znajomość wymogów prawnych i najlepszych praktyce w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć
 • umiejętność zastosowania najlepszych praktyk w codziennej pracy
 • zdolność identyfikacji sygnałów ostrzegawczych
 • znajomość konsekwencji zaistnienia korupcji
 • umiejętność asertywnego zachowania w sytuacjach nieetycznych/korupcyjnych
 • umiejętność wykorzystania wyników audytu i kontroli do doskonalenia systemu kontroli zarządczej w tym w procesie zarządzania ryzykiem

Program

 • zjawisko korupcji na świecie w tym społeczne skutki korupcji
 • krajowe strategie w zakresie zwalczania nadużyć
 • wytyczne i praktyki międzynarodowe w tym nowe Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
 • nowe regulacje dotyczące sygnalistów
 • odpowiedzialność za przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom oraz konsekwencje prawne
 • zasady etyki dla służby cywilnej/pracowników samorządowych
 • konflikt interesów i najlepsze praktyki jak zachować się w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów;