Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Ocena Skutków Regulacji ex – ante i ex – post – poziom podstawowy

Termin

14-09-2020

Termin

14.09.2020

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

15

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Marian Andrzej Fałek

Adresat

Urzędnicy administracji państwowej, którzy w zakresie swoich obowiązków mają za zadanie przygotowywanie projektów ustaw (projektu ustawy, uzasadnienia oraz Oceny Skutków Regulacji).

W skład grupy szkoleniowej mogą wchodzić zarówno prawnicy, jak i osoby z wykształceniem ekonomicznym. 

Cele

Cel główny: przekazanie uczestnikom wiedzy o metodach i technikach analitycznych wykorzystywanych przy sporządzaniu Oceny Skutków Regulacji.

Cele szczegółowe:

  • zapoznanie się z przepisami dotyczącymi Oceny Skutków Regulacji,
  • poznanie praktycznych problemów powstających w trakcie procesu analitycznego,
  • ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów sporządzonych Ocen Skutków Regulacji w celu upowszechnienia dobrych praktyk i unikania złych wzorców,
  • przekazanie praktycznych wskazówek dokonywania Oceny Skutków Regulacji,
  • zapoznanie się z metodami wykorzystywanymi przy sporządzaniu Oceny Skutków Regulacji oraz  zasadami doboru źródeł informacji,
  • omówienie zasad współpracy z zewnętrznymi ekspertami.

Efekty szkolenia

Nabycie przez uczestników umiejętności sporządzenia Oceny Skutków Regulacji.

Opanowanie zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem evidence-based policy:

  • prawidłowe formułowanie problemu badawczego,
  • dobór źródeł informacji,
  • stosowanie dobrych praktyk.

Program

  1. Ogólne założenia OSR:
  • RIA (Regulatory Impact Assessment),
  • dobre praktyki,
  • metodologia,
  • rozwój OSR w Polsce,
  • studia przypadków.
  1. Modelowy proces pracy nad OSR ex ante i jego najważniejsze elementy:

· konsultacje społeczne,

· logika interwencji,

· kwantyfikacja skutków.

  1. Rola zespołów ds. OSR i komórek prawno-legislacyjnych w egzekwowaniu standardów dotyczących OSR.
  2. Ocena funkcjonowania ustawy – OSR ex post.
  3. Ocena wpływu jako proces analityczny.
  4. Zasady doboru informacji w ramach OSR.
  5. Metody badawcze i techniki współpracy z zewnętrznymi ekspertami (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dotyczącego sposobów formułowania problemów badawczych dla ekspertów).
  6. Polityka oparta na dowodach (ang. evidence-based policy).
  7. Analiza problemów występujących w praktyce w zakresie OSR.