Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Nowe Prawo zamówień publicznych - praktyczne zasady stosowania przez pracowników zamawiającego przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia

Termin

21-10-2020

Termin

21.10.2020

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Wykład, dyskusja, ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

350.00 PLN

Prowadzący

Maciej Wnuk

Adresat

 • Kadra kierownicza i pracownicy wykonujący czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzorujący wykonywanie umów zamówienia publicznego.
 • Doradcy ds. etyki, koordynatorzy systemów antykorupcyjnych.
 • Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni

Cele

Podniesienie praktycznych kompetencji kadry kierowniczej i pracowników zamawiającego w zakresie:

 • rozpoznawania i unikania konfliktu interesów po stronie zamawiającego zgodnie z nowym PZP,
 • rzetelnego składania oświadczeń o bezstronności w nowej formule,
 • wykluczania wykonawcy ze względu na konflikt interesów, popełnienie przestępstw korupcyjnych lub czynów nieuczciwej konkurencji zgodnie z nowym PZP,
 • stosowania procedury samooczyszczenia się wykonawcy,
 • prawidłowej komunikacji i właściwych relacji między przedstawicielami zamawiającego i wykonawcami, które nie pozwolą uwikłać się w podejrzane relacje

Efekty szkolenia

 •  umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce,
 • pogłębienie wiedzy, na czym polega konflikt interesów w specyfice zamówień publicznych,
 • umiejętność praktycznej oceny ryzyka konfliktu także w nieoczywistych przypadkach
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i doradczych w zakresie rzetelnego składania oświadczenia o bezstronności (art. 56 ust. 4),
 • umiejętność rozpoznawania przejawów konfliktu interesów, korupcji i zmowy przetargowej po stronie wykonawcy oraz podjęcia właściwych działań,
 • umiejętność właściwej oceny dowodów samooczyszczenia, przedstawionych przez wykonawcę,
 • umiejętność prawidłowej komunikacji i przejrzystych relacji z wykonawcami, które pozawalają na skuteczne działanie bez wikłania się w podejrzane relacje,
 • pogłębienie wiedzy na temat skutecznego zarządzania ryzykiem konfliktu interesów, korupcji i zmowy przez kierownika zamawiającego

Program

 1. Na czym polega konflikt interesów? Konflikt rzeczywisty, potencjalny i postrzegany. Relacje wywołujące konflikt. Specyfika zamówień publicznych.
 2. Unijne i krajowe przepisy regulujące tematykę konfliktu interesów.
 3. Procedury wyłączenia pracownika ze względu na konflikt interesów i przestępstwa korupcyjne. Jak złożyć rzetelne oświadczenie o bezstronności bez narażania się na odpowiedzialność karną?
 4. Zarządzanie konfliktem interesów przez kierownika zamawiającego. Dobre praktyki.
 5. Ćwiczenia – czy pracownik zamawiającego podlega wyłączeniu?
 6. Wykluczenie wykonawcy ze względu na:
  1. przestępstwa korupcyjne,
  2. przesłanki zmowy przetargowej,
  3. wcześniejsze zaangażowanie w przygotowanie postępowania,
  4. naruszenie obowiązków służbowych podważające jego uczciwość,
  5. konflikt interesów,
  6. bezprawny wpływ na czynności zamawiającego lub jego próbę.
 7. Symptomy zjawisk korupcyjnych, bezprawnego wpływu i zmowy przetargowej. Właściwa reakcja zamawiającego. 
 8. Procedura samooczyszczenia wykonawcy i jej ocena przez zamawiającego.
 9. Prawidłowa komunikacja i przejrzyste relacji z wykonawcami, które pozawalają na skuteczne działanie bez wikłania się w podejrzane relacje. Aspekty prawne PZP i praktyczne.
 10. Zarządzanie ryzykiem korupcji i zmowy przetargowej przez kierownika zamawiającego.