Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Jak projektować usługi publiczne, które pokochają klienci – metoda service design w administracji publicznej

Termin

26-11-2020, 27-11-2020

Termin

26-27.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat z elementami wykładu – forma online

Liczba uczestników

16

Koszt

500.00 PLN

Adresat

 • kadra zarządzająca w instytucjach
 • kierownicy zespołów pracujących nad realizacją projektów
 • osoby odpowiadające za obsługę klientów w instytucjach
 • osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie usług
 • osoby odpowiadające za planowanie i funkcjonowanie procesów wewnętrznych w instytucjach

Do udziału w warsztacie zachęcamy także całe zespoły zajmujące się na co dzień rozwijaniem usług  (w tym usług cyfrowych) - w przypadku udziału zespołu liczącego 4-6 osób praca podczas warsztatu może odbywać się na realnych wyzwaniach z obszaru zadań zespołu.

Cele

 • Poznanie praktycznej metody projektowania usług (service design) oraz narzędzi wykorzystywanych do zespołowej pracy nad rozwojem usług.
 • Przekazanie wiedzy o tym, jak zaplanować i efektywnie zrealizować proces projektowy

Efekty szkolenia

 • Umiejętność identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów instytucji
 • Umiejętność tworzenia koncepcji rozwoju usług, ich analizy
 • i  wyboru
 • Wiedza o tym w jaki sposób analizować i oceniać efektywność pomysłów na nowe usługi oraz jak analizować skuteczność świadczonych obecnie usług
 • Wiedza o tym jak zaplanować i zorganizować proces projektowania usług
 • Umiejętność samodzielnego korzystania z narzędzi wspierających pracę nad rozwojem usług

Program

 • Wprowadzenie do metody service design – etapy procesu projektowego, geneza i założenia metody
 • Projektowanie doświadczeń jako trend i oczekiwania klientów
 • Planowanie i realizowanie badań potrzeb klientów
 • Analiza grup docelowych i tworzenie założeń projektowych (tzw. value proposition)
 • Praca kreatywna – tworzenie koncepcji nowych usług lub propozycji usprawnień istniejących
 • Prototypowanie rozwiązań i testowanie prototypów usług z przyszłymi użytkownikami
 • Analiza ścieżki doświadczeń klienta korzystającego usługi (tzw. customer journey map)
 • Praktyczne przykłady procesów projektowych