Zakres szkolenia

HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Dokumentacja pracownicza – aktualna problematyka

Termin

12-11-2020

Termin

12.11.2020

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

On-line

Liczba uczestników

25

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi,

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących tworzenia, gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zaktualizowanie wiedzy uczestników na temat wymaganych dokumentów gromadzonych w dokumentacji pracowniczej,
 • przekazanie uczestnikom wskazówek dotyczących poprawnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz najważniejszych dokumentów wchodzących w jej zakres,
 • poszerzenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce,

Program

 1. Omówienie najważniejszych dokumentów umieszczanych w dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • jakie nowe dokumenty gromadzi się obecnie w dokumentacji pracowniczej? (m.in. dokumenty związane z pracą zdalną, dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku solidarnościowego, dokumenty tworzone w związku z uprawnieniem do podwyższenia kwoty wolnej od potraceń), najnowsza wykładnia dotycząca tych dokumentów oraz miejsce ich przechowywania,
 • jakie dokumenty i w jakiej postaci gromadzi się w związku z badaniami profilaktycznymi? jakie dokumenty gromadzi się w razie przyjęcia nowego pracownika bez badań wstępnych?
 • ile w praktyce trzeba mieć kwestionariuszy osobowych i których kwestionariuszy nie można trzymać w aktach osobowych?
 • jakie jest najnowsze stanowisko MRPiPS w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zawiadamianej w razie wypadku?
 • w której części akt osobowych przechowuje się kopie dyplomów ukończenia szkół i świadectw pracy od poprzednich pracodawców i od czego to zależy?
 • jakie dokumenty i w jakiej postaci tworzy się w związku z monitoringiem?
 • Jakie dokumenty tworzy się w związku ze zmianą warunków zatrudnienia?
 • Świadectwo pracy w dokumentacji pracowniczej:
 • w jakim terminie trzeba wydać świadectwo pracy?
 • czy można wysłać świadectwo pracy mailem?
 • jakim pracownikom i w jaki sposób należy sporządzić informację o zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej, którą się wydaje wraz ze świadectwem pracy?
 • jak opisać pracownika w świadectwie pracy?
 • jak poprawnie wskazać okres lub okresy zatrudnienia?
 • jak poprawnie wskazać okresy zatrudnienia na część etatu?
 • jak opisać rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje?
 • jak poprawnie wskazać tryb i podstawę prawną ustania zatrudnienia?
 • jak sformułować informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym?
 • jak wskazać okresy korzystania z uprawnień rodzicielskich?
 • co wpisuje się w ustępie dotyczącym wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy?
 • jakie okresy niewykonywania pracy wpisuje się w świadectwie pracy i w jaki sposób?
 • jak opisać zajęcie komornicze?
 • co się wpisuje w informacjach uzupełniających i na jakich zasadach?
 • czy można pominąć punkt w świadectwie, jeżeli pracownik nie korzystał z danych uprawnień?
 • o czym i w jaki sposób należy napisać w pouczeniu dla adresata świadectwa pracy?
 • w jaki sposób należy dokonać sprostowania świadectwa pracy?
 • jaki dokument przygotować pracownikowi, gdy urząd odmawia sprostowania świadectwa pracy?
 • jak postąpić, gdy to pracownik działu kadr pierwszy zauważy błąd w świadectwie pracy?
 1. Zasady poprawnego prowadzenia pozostałej pracowniczej, w tym m.in.:
 • co się robi z dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy?
 • czy się ewidencjonuje przerwy w pracy?
 • które dokumenty dotyczące czasu pracy koniecznie muszą być pisemne?
 1. Zakres dokumentów zbieranych na potrzeby zfśs i czas ich przechowywania zgodnie z najnowszą wykładnią,
 2. Dokumenty przechowywane poza dokumentacją pracowniczą,
 3. Sposoby prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • jaka jest możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w „mieszanych” postaciach, części dokumentacji w postaci papierowej, a części – elektronicznej?
 • jakie są zasady dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie – zgodnie z przepisami i wykładnią?