Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Mapowanie procesów w administracji rządowej i samorządowej – praktyczne aspekty zarządzania procesowego

Termin

14-09-2020, 15-09-2020, 16-09-2020

Termin

14-16.09.2020

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty komputerowe, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków, cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

1390.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra średnia i wyższa kierownicza urzędów i ministerstw
 • pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za realizację działań i wsparcie realizacji procesów w organizacji

Cele

Przedstawienie metod i trybów mapowania procesów. Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów. Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach. Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie procesu w organizacji
 • rozumienie zasady zarządzania procesami
 • poznanie metod i technik mapowania procesów

Program

 • Mapowanie procesów, metody mapowania procesów oraz zastosowanie map procesów: mapa przepływu procesu, wykres rybia ość, wykres Pareto, histogram, analiza FMEA, SPC, Poka-yoke, metoda 5 WHY, TQM i inne.
 • Metody i techniki identyfikacji procesów zachodzących w organizacji, wybór procesów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, optymalizacja procesowa;
 • Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA;
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map
 • Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC)
 • TOC - podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach