Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Konsultacje publiczne i opiniowanie projektów aktów normatywnych dla nieprawników

Termin

09-11-2020

Termin

9.11.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty, prelekcja, symulacje, ćwiczenia na wybranych przykładach, dyskusja

Liczba uczestników

12

Koszt

470.00 PLN

Adresat

  • pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, uczestniczący w procesie prawotwórczym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych (przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych albo uczestniczenie w procedurze uchwalania bądź wydawania takich aktów)
  • wszyscy pracownicy administracji, o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy zaangażowani są w proces legislacyjny, na różnych jego etapach
  • pracownicy departamentów i wydziałów merytorycznych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia konsultacji oraz zakresu opiniowania projektów

Cele

Ukazanie roli organizacji pozarządowych, grup eksperckich oraz podmiotów indywidulanych, które pozostają głównym beneficjentem konsultacji społecznych. Sygnalizacja zagadnień związanych z jakością przeprowadzanych konsultacji i tworzonych na ich podstawie dokumentów, z terminami do zajęcia stanowiska oraz zasad co do tego, jaki rodzaj projektu dokumentu należy skonsultować z jakim podmiotem.

Efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • uzyskają komplementarną wiedzę na temat konsultacji publicznych oraz opiniowania, na etapach rządowym i parlamentarnym
  • uzyskają praktyczne umiejętności poprzez zadania warsztatowe z tego zakresu
  • będą potrafili dostrzegać nieprawidłowości, które mogą mieć miejsce w przyszłości w ich środowisku pracy, w tym zakresie i będą potrafili zareagować na nie

Program

Tematem warsztatów będzie przedstawienie przepisów dotyczących konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych oraz ich opiniowania, zarówno na etapie rządowym, jak również parlamentarnym. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych oraz ich opiniowanie, w kontekście codziennej praktyki legislacyjnej. Omówione zostaną pozytywne i negatywne przykłady sytuacji związanych z konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektów aktów normatywnych. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z pre-konsultacjami, wysłuchaniem publicznym oraz zagadnienia lobbingu i jego prawnych uwarunkowań.