Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Komunikacja kierownika - 5 kluczowych rozmów: oczekiwania, rozwój, rezultaty, konflikt, mediacje

Termin

19-11-2018, 20-11-2018

Termin

19-20.11.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-16.30

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek ds. kadr i szkoleń
 • koordynatorzy zespołów projektowych w urzędach

Cele

Doskonalenie umiejętności budowania partnerskich relacji z podwładnymi i współpracownikami.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do podwładnych i współpracowników
 • podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie z trudnościami prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych
 • wiele praktycznych doświadczeń i rozwiązań 

Program

 • Rola komunikacji w organizacji
 • Podstawy  komunikacji interpersonalnej kierownika
 • Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy: werbalna i  niewerbalna
 • Rozmowa na temat oczekiwań i rezultatówprzygotowanie do rozmowy
       sposób prowadzenia rozmowy
       wyrażanie szacunku i uznania
       przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Rozmowa na temat rozwoju
       dotychczasowe efekty pracy a kierunki rozwoju pracownika
       metody i narzędzia  możliwe do wykorzystania w procesie rozwoju
 • Kierownik wobec konfliktów
       nowoczesne podejście do zjawiska konfliktu strategie rozstrzygania konfliktów – rola menedżera
 • Relacje interpersonalne w praktyce – studium przypadku (scenki moderowane)
        typy trudnych współpracowników
        sposoby podejścia do ludzi o różnym charakterze
        strategie radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Błędy najczęściej popełniane w trakcie prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych oraz sposoby zapobiegania im