Intensywne treningi językowe - Po angielsku na piśmie (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin


22-03-2018, 23-03-2018, 24-03-2018

Czas trwania

20 godzin lekcyjnych

22-24.03.2018 r. 

22-23.03. w godz. 10:00-15:30 i 24.03. w godz. 8:00-13:30

Forma zajęć

Praca z tekstem, analiza przykładów, ćwiczenia tłumaczeniowe

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

570 zł za osobę zatrudnioną w administracji publicznej; 610 zł dla osoby spoza administracji

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy w swojej pracy prowadzą korespondencję w języku angielskim, przygotowują opinie, e-maile, itd.

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami używanymi w typowej korespondencji oficjalnej prowadzonej z partnerami zagranicznymi, zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i spoza niej; omówienie zasad obowiązujących przy pisaniu raportów i notatek służbowych

Blok szkoleniowy

Szkolenia językowe

Program

Różnice między przekazem ustnym a pisemnym; cele korespondencji i narzędzia potrzebne do ich osiągnięcia; styl i rejestr językowy; przygotowanie; 3 „C”s. Uprzejme i niebezpośrednie wypowiedzi; różnice pomiędzy wyrażeniami formalnymi i nieformalnymi używanymi w korespondencji. Układ listu, zastosowanie łączników zdań i budowa zdań złożonych, różne rodzaje listów: zaproszenie, skarga, wyjaśnienie, przeprosiny; odpowiedzi na listy; e-mail a list. Zasady obowiązujące przy pisaniu notatek służbowych w jęz. angielskim; struktura i gramatyka raportu. Omówienie najbardziej typowych błędów popełnianych w korespondencji po angielsku oraz przygotowanie banku zwrotów pomocnych dla piszących.