Tytuł szkolenia

Studium dla inspektorów ochrony danych osobowych (IOD)

Termin

17-06-2019, 18-06-2019, 19-06-2019, 20-06-2019, 21-06-2019, 22-06-2019, 23-06-2019, 24-06-2019, 25-06-2019, 26-06-2019, 27-06-2019, 28-06-2019, 29-06-2019, 30-06-2019, 01-07-2019, 02-07-2019, 03-07-2019, 04-07-2019, 05-07-2019, 06-07-2019, 07-07-2019, 08-07-2019, 09-07-2019, 10-07-2019

Termin

17-19.06 oraz 8-10.07.2019 

Czas trwania

godz. 9.00-16.00 tj. 6 dni szkoleniowych (48 godz. dydaktycznych)

Forma zajęć

duża część zajęć prowadzona jest metodą warsztatową, co gwarantuje wyższą skuteczność przyswajania wiedzy i umożliwia skoncentrowanie się na zagadnieniach praktycznych a nie teoretycznych

Liczba uczestników

30 osób

Koszt

1980.00 PLN

Adresat

osoby, które wspierają administratorów z sektora publicznego w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych z RODO[1]  oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych – w szczególności do inspektorów ochrony danych, osób ich zastępujących oraz wspierających ich pracę, a także osób, które koordynują w swoich jednostkach organizacyjnych tematy dotyczące ochrony danych osobowych

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Cele

zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w obszarze funkcjonowania administracji publicznej

Program

 1. Prawne aspekty ochrony danych osobowych (dzień 1-2)
 • Przyczyny reformy ochrony danych w UE 
 • Żródła prawa ochrony danych w Polsce 
 • Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych 
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych 
 • Prawa osób, których dane dotyczą 
 • Przekazywanie danych do państw trzecich 
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych – status i zadania (m.in. kontrole) 
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO
 1. Bezpieczeństwo danych osobowych (dzień 3)
 • Bezpieczeństwo danych osobowych 
 • Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych 
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych 
 • Inwentaryzacja danych, procesów i systemów ich przetwarzania
 • Wybór odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem systemów informatycznych a RODO
 • RODO a Krajowe Ramy Interoperacyjności i Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
 • RODO a normy ISO 
 • Dokumentacja ochrony danych i zarządzanie nią – czego wymaga RODO, kluczowe wyzwania  
 1. Inspektor ochrony danych (dzień 4-5)
 • Wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Zasady etyki zawodowej/konflikt interesów
 • Organizacja pracy m.in.:
  • Raportowanie do kierownictwa 
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi  
  • Działania edukacyjne 
  • Audyty
  • Prowadzone rejestry 
  • Rozpatrywanie wniosków podmiotów danych 
  • Aktualizacja dokumentacji wewnętrznej 
  • Współpraca z organem nadzoru 
 • Stowarzyszenia, kształcenie zawodowe i certyfikacja

      Wybrane zagadnienia sektorowe

 • Dyrektywa policyjna
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Ochrona danych a rozwój nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencji)

      4. Dzień z UODO (DZIEŃ 6)

Dodatkowo:

 • zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość przestąpienia do końcowego egzaminu, którego wynik może zostać umieszczony na ich życzenia na certyfikacie potwierdzającym ukończenie Studium
 • uwzględnienie specyfiki sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które pojawiają się przy wdrożeniu RODO w administracji publicznej
 • ścisła współpraca KSAP z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) polegająca w szczególności na przeznaczeniu całego ostatniego dnia szkoleniowego na wskazówki dot. praktyki stosowania przepisów prezentowane przez przedstawicieli UODO
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i zbudowania sieci kontaktów pomiędzy inspektorami ochrony danych w administracji publicznej
 • program studium uwzględnia najnowsze stanowiska Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Prezesa UODO w zakresie interpretacji RODO

 

Prowadzący: trenerzy, którzy mają wieloletnie praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, a także we wdrożeniu RODO